Άξια Λόγου

[άξια λόγου][bleft]

Εκλεκτά

[εκλεκτά][twocolumns]

“Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί τής αύριον... άρκετόν είναι εις τήν ήμεραν τό κακόν αυτής”—ματθ. 6:34
“Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί τής αύριον... άρκετόν είναι εις τήν ήμεραν τό κακόν αυτής”—ματθ. 6:34

Αν έχετε καθιερωθεί στήν ύπηρεσία του Κυρίου, δέν χρειάζεται νά άνησυχεΐτε γιά τό αύριο. Εκείνος τόν Όποίον ύπηρετεΐτε γνωρίζει τό τέλος άπό τήν άρχή. Τά αύριανά γεγονότα, μπορεΐ ναναι κρυμμένα στά μάτια τά δικά σας, πλήν όμως είναι ολοφάνερα στά μάτια του Παντοδυνάμου.
Όταν εμείς άναλαβαίνομε νά χειρισθοϋμε άφεαυτού μας τά ζητήματα πού μάς άπασχολοϋν, έξαρτώντας τήν επιτυχία τους άπό τή δική μας τή σοφία, έπωμιζόμαστε φορτία πού ό Θεός δέν μάς έχει άναθέσει καί προσπαθούμε νά τά σηκώσομε χωρίς τή βοήθειά Του. Άναλαβαίνοντας μιά ευθύνη πού ανήκει στόν Θεό, κατ’ ούσία βάζομε τόν εαυτό μας στή θέση τή δική Του. Είναι λοιπόν επόμενο νά άγωνιούμε καί νά άντιμετωπίζομε κινδύνους καί άπώλειες πού σίγουρα θά επακολουθήσουν. Όταν όμως πιστεύομε ότι πραγματικά ό Θεός μάς άγαπάει καί ότι θέλει τό καλό μας, τότε θά παύσομε νά στενοχωρούμαστε γιά τό μέλλον. Θά εμπιστευόμαστε τόν Θεό όπως τό μικρό παιδί εμπιστεύεται τούς γονείς του πού τό άγαπούν. Τότε οί σκοτούρες καί τά βάσανά μας θά έξαφανισθούν, επειδή τό θέλημά μας θά έχει άφομοιωθεΐ μέ τό θέλημα τού Θεού.
Ό Χριστός δέν μάς ύπόσχεται ότι θά μάς δώσει σημερινή βοήθεια γιά νά σηκώσομε τά αύριανά μας βάρη. Μάς λέγει: “Αρκεί εις σέ ή χάρις Μου” (Β’ Κορ. 12:9)· άλλά όπως δίνονταν τό μάννα στήν έρημο, έτσι χορηγείται καί ή χάρη Του καθημερινά, γιά τήν άντιμετώπιση τών άναγκών τής ήμέρας. Σάν άλλοι Ισραηλίτες οδοιπόροι τής ζωής, θά εχομε κι’ εμείς εξασφαλισμένο κάθε πρωί τό ούράνιο ψωμί στήν άναλογούσα ποσότητα τής ήμέρας.
Ό Θεός μάς δίνει μία μόνο μέρα κάθε φορά καί τή μέρα αύτή όφείλομε νά τή ζούμε γιά τόν Θεό. Στή μοναδική αύτή μέρα πρέπει νά άφιερώνομε κάθε μας ύπηρεσία στή διάθεση τού Χριστού, όλες μας τίς προθέσεις, όλα μας τά σχέδια, ρίχνοντας όλη μας τή μέριμνα σ’ Αύτόν, επειδή Αύτός φροντίζει γιά μάς. “Εγώ γνωρίζω τάς βουλάς τάς όποίας βουλεύομαι περί ύμών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης καί ούχί κακού, διά νά δώσω εις ύμάς τό προσδοκώμενον τέλος.” “Έν τη επιστροφή καί άναπαύσει θέλετε σωθή· έν τή ήσυχίς· καί πεποιθήσει θέλει είσθαι ή δύναμίς σας.” (Ίερ. 29:11, Ήσ. 30:15).
Άν έκζητείτε τόν Κύριο καί μετασχηματίζεσθε μέρα μέ τή μέρα, αν κάνετε τήν εκλογή νά ζήτε πνευματικά ελεύθεροι καί χαρούμενοι γιά τόν Θεό, αν πρόθυμα συγκατατίθεσθε μέ τήν καρδιά σας νά δεχθήτε τή φιλεύσπλαχνη κλήση Του γιά νά φέρετε τού Χριστού τόν ζυγό—τόν ζυγό δηλαδή τής ύπακοής καί τής ύπηρεσίας—όλοι οί γογγυσμοί σας θά σιγήσουν, όλες οί δυσκολίες σας θά σταματήσουν, όλα τά πολύπλοκα προβλήματα πού τώρα σάς άπασχολούν θά επιλυθούν.
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Φιλοσοφία

[φιλοσοφία][threecolumns]

Μεταφυσικά

[μεταφυσικά][list]

Ψυχολογία

[ψυχολογία][grids]

Απόψεις

[απόψεις][bsummary]