“Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί τής αύριον... άρκετόν είναι εις τήν ήμεραν τό κακόν αυτής”—ματθ. 6:34
“Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί τής αύριον... άρκετόν είναι εις τήν ήμεραν τό κακόν αυτής”—ματθ. 6:34

Αν έχετε καθιερωθεί στήν ύπηρεσία του Κυρίου, δέν χρειάζεται νά άνησυχεΐτε γιά τό αύριο. Εκείνος τόν Όποίον ύπηρετεΐτε γνωρίζει τό τέλος άπό τήν άρχή. Τά αύριανά γεγονότα, μπορεΐ ναναι κρυμμένα στά μάτια τά δικά σας, πλήν όμως είναι ολοφάνερα στά μάτια του Παντοδυνάμου.
Όταν εμείς άναλαβαίνομε νά χειρισθοϋμε άφεαυτού μας τά ζητήματα πού μάς άπασχολοϋν, έξαρτώντας τήν επιτυχία τους άπό τή δική μας τή σοφία, έπωμιζόμαστε φορτία πού ό Θεός δέν μάς έχει άναθέσει καί προσπαθούμε νά τά σηκώσομε χωρίς τή βοήθειά Του. Άναλαβαίνοντας μιά ευθύνη πού ανήκει στόν Θεό, κατ’ ούσία βάζομε τόν εαυτό μας στή θέση τή δική Του. Είναι λοιπόν επόμενο νά άγωνιούμε καί νά άντιμετωπίζομε κινδύνους καί άπώλειες πού σίγουρα θά επακολουθήσουν. Όταν όμως πιστεύομε ότι πραγματικά ό Θεός μάς άγαπάει καί ότι θέλει τό καλό μας, τότε θά παύσομε νά στενοχωρούμαστε γιά τό μέλλον. Θά εμπιστευόμαστε τόν Θεό όπως τό μικρό παιδί εμπιστεύεται τούς γονείς του πού τό άγαπούν. Τότε οί σκοτούρες καί τά βάσανά μας θά έξαφανισθούν, επειδή τό θέλημά μας θά έχει άφομοιωθεΐ μέ τό θέλημα τού Θεού.
Ό Χριστός δέν μάς ύπόσχεται ότι θά μάς δώσει σημερινή βοήθεια γιά νά σηκώσομε τά αύριανά μας βάρη. Μάς λέγει: “Αρκεί εις σέ ή χάρις Μου” (Β’ Κορ. 12:9)· άλλά όπως δίνονταν τό μάννα στήν έρημο, έτσι χορηγείται καί ή χάρη Του καθημερινά, γιά τήν άντιμετώπιση τών άναγκών τής ήμέρας. Σάν άλλοι Ισραηλίτες οδοιπόροι τής ζωής, θά εχομε κι’ εμείς εξασφαλισμένο κάθε πρωί τό ούράνιο ψωμί στήν άναλογούσα ποσότητα τής ήμέρας.
Ό Θεός μάς δίνει μία μόνο μέρα κάθε φορά καί τή μέρα αύτή όφείλομε νά τή ζούμε γιά τόν Θεό. Στή μοναδική αύτή μέρα πρέπει νά άφιερώνομε κάθε μας ύπηρεσία στή διάθεση τού Χριστού, όλες μας τίς προθέσεις, όλα μας τά σχέδια, ρίχνοντας όλη μας τή μέριμνα σ’ Αύτόν, επειδή Αύτός φροντίζει γιά μάς. “Εγώ γνωρίζω τάς βουλάς τάς όποίας βουλεύομαι περί ύμών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης καί ούχί κακού, διά νά δώσω εις ύμάς τό προσδοκώμενον τέλος.” “Έν τη επιστροφή καί άναπαύσει θέλετε σωθή· έν τή ήσυχίς· καί πεποιθήσει θέλει είσθαι ή δύναμίς σας.” (Ίερ. 29:11, Ήσ. 30:15).
Άν έκζητείτε τόν Κύριο καί μετασχηματίζεσθε μέρα μέ τή μέρα, αν κάνετε τήν εκλογή νά ζήτε πνευματικά ελεύθεροι καί χαρούμενοι γιά τόν Θεό, αν πρόθυμα συγκατατίθεσθε μέ τήν καρδιά σας νά δεχθήτε τή φιλεύσπλαχνη κλήση Του γιά νά φέρετε τού Χριστού τόν ζυγό—τόν ζυγό δηλαδή τής ύπακοής καί τής ύπηρεσίας—όλοι οί γογγυσμοί σας θά σιγήσουν, όλες οί δυσκολίες σας θά σταματήσουν, όλα τά πολύπλοκα προβλήματα πού τώρα σάς άπασχολούν θά επιλυθούν.Επί του Όρους Ομιλία

Στη βουνοπλαγιά

“Και άνοίξας τό στόμα αύτού έδίδασκεν αυτούς λέγων, μακάριοι οί πτωχοί τώ πνεύματι· διότι αύτών είναι ή βασιλεία τών ούρανών”—ματθ. 5:2-3

“Μακάριοι οί πενθούντες· διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί”—ματθ. 5:4

“Μακάριοι οί πραείς”—ματθ. 5:5

“Μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην διότι αυτοί θέλουσι χορτασθεί”—ματθ. 5:6

“Μακάριοι οί έλεήμονες· διότι αύτοί θέλουσιν έλεηθή”—ματθ. 5:7

“Μακάριοι οί καθαροί τήν καρδίαν· διότι αύτοί θέλουσιν ίδεί τόν θεόν”—ματθ. 5:8

“Μακάριοι οί είρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθή υιοί θεού”—ματθ. 5:9

“Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης· διότι αυτών είναι ή βασιλεία των ουρανών”—ματθ. 5:10

“Μακάριοι είσθε όταν σάς όνειδίσωσι”—ματθ. 5:11

“Σείς είσθε το άλας της γης”—ματθ. 5:13

“Σείς είσθε τό φως του κόσμου”—ματθ. 5:14

“Δέν ήλθον νά καταλύσω, άλλά νά εκπληρώσω”—ματθ. 5:17

“Όστις λοιπόν αθέτηση μίαν τών εντολών τούτων τών ελάχιστων, καί διδάξη ούτω τούς άνθρώπσυς, ελάχιστος θέλει όνομασθή εν τη βασιλεία τών ουρανών”—ματθ. 5:19

“Έάν μή περισσεύσω ή δικαιοσύνη σας πλειότερον της τών γραμματέων καί φαρισαίων, δέν θέλετε εισέλθει εις τήν βασιλείαν τών ουρανών”—ματθ. 5:20

“Πας ό όργιζόμενος άναιτίως κατά του άδελφού αύτού, θέλει είσθαι ένοχος εις τήν κρίσιν”—ματθ. 5:22

“Φιλιώθητι μέ τόν αδελφόν σου”—ματθ. 5:24

“Πας ό βλέπων γυναίκα, διά νά επιθυμήσει αυτήν, ήδη έμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αύτού”—ματθ. 5:28

“Έάν ή δεξιά σου χειρ σέ σκανδαλίζει έκκοψον αύτήν”—ματθ. 5:30

“Συγχωρείται εις τόν άνθρωπον νά χωρισθεί τήν γυναίκα αύτού”—ματθ. 19:3

“Μή όμόσητε μηδόλως”—ματθ. 5:34

“Μή άντισταθήτε πρός τόν πονηρόν άλλ’ όστις σέ ραπίση εις τήν δεξιάν σου σιαγόνα στρέψον εις αύτόν καί τήν άλλην”—ματθ. 5:39

“Αγαπάτε τούς εχθρούς σας”—ματθ. 5:44

“Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ό πατήρ σας ό εν τοϊς ούρανοΐς είναι τέλειος”—ματθ. 5:48

“Προσέχετε νά μή κάμνητε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των άνθρώπων, διά νά βλέπησθε ύπ’ αυτών”—ματθ. 6:1

“Όταν προσεύχησαι μη έσο ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:5

“Όταν προσεύχησθε μη βατολογήσητε ώς οί εθνικοί”—ματθ. 6:7

“Όταν νηστεύητε μή γίνεσθε ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:16

“Μή θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης”—ματθ. 6:19

“Έάν ό οφθαλμός σου ήναι καθαρός, όλον τό σώμα σου θέλει είσθαι φωτεινόν”—ματθ. 6:22

Όύδείς δύναται δύο κυρίους νά δουλεύη”—ματθ. 6:24

“Μή μεριμνάτε”—ματθ. 6:25

“Ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν του θεού”—ματθ. 6:33

“Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί τής αύριον... άρκετόν είναι εις τήν ήμεραν τό κακόν αυτής”—ματθ. 6:34

“Ούτω λοιπόν προσεύχεσθε σείς”—ματθ. 6:9

“Όταν προσεύχησθε λέγετε, πάτερ ημών”—λουκ. 11:2

“Άγιασθήτω τό όνομά σου”—ματθ. 6:9

“Έλθέτω ή βασιλεία σου”—ματθ. 6:10

“Γενηθήτω το θέλημά σου, ώς έν ούρανώ καί επί της γης”—ματθ. 6:10

“Τόν άρτον ήμών τόν έπιούσιον δός εις ήμάς σήμερον”—ματθ. 6:11

“Συγχώρησον εις ημάς τάς άμαρτίας ημών διότι καί ημείς συγχωρούμεν εις πάντα άμαρτάνοντα εις ημάς”—λουκ. 11:4

“Μή φέρης ήμάς εις πειρασμόν, άλλά έλευθέρωσον ήμάς άπό τού πονηρού”—ματθ. 6:13

“Σου είναι ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα”—ματθ. 6:13

“Μή κρίνετε, διά νά μή κριθήτε”—ματθ. 7:1

“Διατί βλέπεις τό ξυλάριον τό εν τω όφθαλμώ του άδελφοΰ σου”—ματθ. 7:3

“Μή δώσητε τό άγιον εις τούς κύνας”—ματθ. 7:6

“Αιτείτε καί θέλει σάς δοθή· ζητείτε καί θέλετε εύρεϊ· κρούετε καί θέλει σάς άνοιχθη”—ματθ. 7:7

“Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε νά κάμνωσιν εις εσάς οί άνθρωποι, ούτω καί σεις κάμνετε εις αύτούς”—ματθ. 7:12

“Στενή είναι ή πύλη καί τεθλιμμένη ή όδός ή φέρουσα εις τήν ζωήν”—ματθ. 7:14

“Άγωνίζεσθε νά είσέλθητε διά τής στενής πύλης”—λουκ. 13:24

“Δέν έπεσε· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί τήν πέτραν”—ματθ. 7:25
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :