11 Φεβ 2016

“Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ό πατήρ σας ό εν τοϊς ούρανοΐς είναι τέλειος”—ματθ. 5:48
“Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ό πατήρ σας ό εν τοϊς ούρανοΐς είναι τέλειος”—ματθ. 5:48

Ή λέξη “λοιπόν” ύπαινίσσεται κάποιο συμπέρασμα, μιά κατάληξη τών όσων έχουν ειπωθεί προηγουμένως. Αφού ό Ιησούς περιέγραψε στό άκροατήριό του τήν άστείρευτη εύσπλαχνία καί άγάπη του Θεού, σάν επακόλουθο τούς ζητάει νά γίνουν καί αύτοί τέλειοι. Επειδή ό ούράνιος Πατέρας σας “είναι άγαθός πρός τούς άχαρίστους καί τούς κακούς” (Λουκ. 6:35), επειδή έσκυψε τόσο χαμηλά γιά νά σάς ύψώσει. έπομένως μπορείτε. λέγει ό Ιησούς, νά Τοϋ μοιάσετε κατά τόν χαρακτήρα καί νά σταθήτε άψογοι στήν παρουσία άνθρώπων καί άγγέλων.
Οί όροι πού εξασφαλίζουν μέ τή χάρη τού Θεού τήν αιώνια ζωή είναι άκριβώς οί ϊδιοι πού ύπήρχαν στήν Έδέμ, άψογη δηλαδή δικαιοσύνη, άρμονία μέ τόν Θεό, άπόλυτη προσαρμογή στίς άρχές τού νόμου Του. Ό ιδανικός χαρακτήρας παρουσιάζεται ό ίδιος στήν Παλαιά Διαθήκη όπως καί στήν Καινή. Τό ιδανικό αύτό δέν είναι κάτι τό άκατόρθωτο γιά μάς. Ή κάθε εντολή, τό κάθε πρόσταγμα τού Θεού περικλείει μιά θετική ύπόσχεση πάνω στήν όποία βασίζεται ή εντολή. Ό Θεός προνόησε γιά τά μέσα πού θά μάς βοηθήσουν νά γίνομε όμοιοι μέ Αύτόν. Τόν άντικειμενικό αύτόν σκοπό θά τόν εκπληρώσει γιά δλους εκείνους πού δέν άντιτίθενται στό έργο τής χάρης Του παρεμβάλλοντας πεισματικά τό δικό τους θέλημα.
Ό Θεός μάς άγάπησε μέ άνείπωτη άγάπη καί ή δική μας πρός Αύτόν άγάπη ξυπνάει μόλις άρχίζομε νά σχηματίζομε κάποια ιδέα γιά τό μήκος καί πλάτος καί ύψος καί βάθος άπό τήν άγάπη Του αύτή “τήν ύπερβάλλουσαν πάσαν γνώσιν.” Μέ τήν άποκάλυψη τής έλκυστικής ζωής τού Χριστού, μέ τήν επίγνωση τής άγάπης πού εκδήλωσε γιά μάς ενώ εϊμασταν άκόμη μέσα στήν άμαρτία, ή σκληρή καρδιά μαλακώνει καί δαμάζεται καί ό άμαρτωλός μετασχηματίζεται καί γίνεται παιδί τού ούρανοϋ. Ποτέ ό Θεός δέν μετέρχεται μέσα εξαναγκαστικά. Μεταχειρίζεται τήν άγάπη γιά νά άποβάλει τήν άμαρτία άπό τήν καρδιά. Κι’ έτσι μετατρέπει τήν ύπερηφάνεια σέ ταπεινοφροσύνη καί τήν εχθρα καί άπιστία, σέ άγάπη, καί πιστότητα.
Οί Ιουδαίοι αγωνίζονταν σκληρά νά φθάσουν στήν τελειότητα μέ τίς άτομικές τους προσπάθειες, χωρίς όμως νά τό κατορθώσουν. Ό Χριστός τούς είχε ήδη πει ότι μέ τή δική τους τή δικαιοσύνη δέν θά μπορούσαν ποτέ νά εισέλθουν στή βασιλεία τών ούρανών. Καί τώρα τούς ύποδείχνει τά πραγματικά χαρακτηριστικά τής δικαιοσύνης άπό τήν όποία πρέπει νά διέπονται όλοι όσοι θά εισέλθουν στόν ούρανό. Άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος τής επί του Όρους Ομιλίας Του είχε περιγράψει τούς καρπούς της. Τώρα μέ μία μόνο φράση τονίζει τήν πηγή καί τή φύση της: “Έστε τέλειοι καθώς ό Θεός είναι τέλειος.” Ό νόμος είναι άπλώς τό άντίγραφο τού χαρακτήρα τού Θεού. Παρατηρήσετε στόν ούράνιο Πατέρα σας μιά τέλεια εκδήλωση τών άρχών πού συνιστούν τά θεμέλια του διακυβερνητικού Του συστήματος.
Ό Θεός είναι άγάπη. Όπως οί φωτεινές άκτίνες άπαυγάζουν άπ’ τόν ήλιο, έτσι ρέουν άπ’ Αύτόν ή άγάπη, τό φώς καί ή χαρά πρός όλα Του τά πλάσματα. Ή φύση Του είναι νά δίνει. Ή ζωή Του ή ϊδια είναι ένα ξεχείλισμα άφίλαυτης άγάπης.
“Δόξα Του είναι τών παιδιών Του τό καλό·

Χαρά Του, τής Πατρότητας τό τρυφερό φυτό.”
Μάς λέγει νά εϊμαστε τέλειοι κατά τόν ϊδιο τρόπο, όπως ό Θεός είναι τέλειος. Όφείλομε νά εϊμαστε πηγή φωτός καί εύλογίας μέσα στόν περιορισμένο μας κύκλο, όπως Εκείνος είναι σ’ ολόκληρο τό σύμπαν. Έμεΐς δέν έχομε τίποτε τό δικό μας, άλλά τό φώς τής άγάπης Του λάμπει επάνω μας καί καθήκον μας είναι νά άντανακλοϋμε τή λαμπρότητά Του. Χάρη στήν καλωσύνη πού δανειζόμαστε άπό τόν Θεό, μπορούμε νά εϊμαστε καί εμείς τέλειοι μέσα στή δική μας σφαίρα δπως Εκείνος είναι στή δική Του.
Ό Ιησούς είπε: “Έστε τέλειοι καθώς ό Πατήρ σας είναι τέλειος.” Άν είσθε παιδιά του Θεού, είσθε συμμέτοχοι της φύσης Του καί δέν μπορεΐ παρά νά εισθε όμοιοι μ’ Αύτόν. Κάθε παιδί γεννιέται άπ’ τή ζωή τού πατέρα του. Άν εισθε παιδιά τού Θεού, γεννημένα μέ τό Πνεύμα Του, ζήτε μέ τή ζωή τού Θεού. “Έν Αύτώ [εν τώ Χριστώ] κατοικεί πάν τό πλήρωμα τής θεότητος σωματικώς.” (Κολ. 2:9). Καί ή ζωή του Χριστού φανερώνεται “έν τή θνητή ήμών σαρκί.” (Β’ Κορ. 4:11). Αύτή ή ζωή θά άναπαράγει τόν ίδιο χαρακτήρα καί θά άποδώσει τά ϊδια εργα όπως έκανε γι’ Αύτόν. Μ’ αύτόν τόν τρόπο θά βρεθήτε εναρμονισμένοι μέ κάθε εντολή του νόμου Του: “Επειδή ό νόμος τού Κυρίου είναι άμωμος, έπιστρέφων ψυχήν.” (Ψαλμ. 19:7). Μέσο τής άγάπης, έκπληροϋται “ή δικαιοσύνη του νόμου εις ήμάς τούς μή [περιπατούντας κατά τήν σάρκα], άλλά κατά τό Πνεϋμα.” (Ρωμ. 8:4).Επί του Όρους Ομιλία

Στη βουνοπλαγιά

“Και άνοίξας τό στόμα αύτού έδίδασκεν αυτούς λέγων, μακάριοι οί πτωχοί τώ πνεύματι· διότι αύτών είναι ή βασιλεία τών ούρανών”—ματθ. 5:2-3

“Μακάριοι οί πενθούντες· διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί”—ματθ. 5:4

“Μακάριοι οί πραείς”—ματθ. 5:5

“Μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην διότι αυτοί θέλουσι χορτασθεί”—ματθ. 5:6

“Μακάριοι οί έλεήμονες· διότι αύτοί θέλουσιν έλεηθή”—ματθ. 5:7

“Μακάριοι οί καθαροί τήν καρδίαν· διότι αύτοί θέλουσιν ίδεί τόν θεόν”—ματθ. 5:8

“Μακάριοι οί είρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθή υιοί θεού”—ματθ. 5:9

“Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης· διότι αυτών είναι ή βασιλεία των ουρανών”—ματθ. 5:10

“Μακάριοι είσθε όταν σάς όνειδίσωσι”—ματθ. 5:11

“Σείς είσθε το άλας της γης”—ματθ. 5:13

“Σείς είσθε τό φως του κόσμου”—ματθ. 5:14

“Δέν ήλθον νά καταλύσω, άλλά νά εκπληρώσω”—ματθ. 5:17

“Όστις λοιπόν αθέτηση μίαν τών εντολών τούτων τών ελάχιστων, καί διδάξη ούτω τούς άνθρώπσυς, ελάχιστος θέλει όνομασθή εν τη βασιλεία τών ουρανών”—ματθ. 5:19

“Έάν μή περισσεύσω ή δικαιοσύνη σας πλειότερον της τών γραμματέων καί φαρισαίων, δέν θέλετε εισέλθει εις τήν βασιλείαν τών ουρανών”—ματθ. 5:20

“Πας ό όργιζόμενος άναιτίως κατά του άδελφού αύτού, θέλει είσθαι ένοχος εις τήν κρίσιν”—ματθ. 5:22

“Φιλιώθητι μέ τόν αδελφόν σου”—ματθ. 5:24

“Πας ό βλέπων γυναίκα, διά νά επιθυμήσει αυτήν, ήδη έμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αύτού”—ματθ. 5:28

“Έάν ή δεξιά σου χειρ σέ σκανδαλίζει έκκοψον αύτήν”—ματθ. 5:30

“Συγχωρείται εις τόν άνθρωπον νά χωρισθεί τήν γυναίκα αύτού”—ματθ. 19:3

“Μή όμόσητε μηδόλως”—ματθ. 5:34

“Μή άντισταθήτε πρός τόν πονηρόν άλλ’ όστις σέ ραπίση εις τήν δεξιάν σου σιαγόνα στρέψον εις αύτόν καί τήν άλλην”—ματθ. 5:39

“Αγαπάτε τούς εχθρούς σας”—ματθ. 5:44

“Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ό πατήρ σας ό εν τοϊς ούρανοΐς είναι τέλειος”—ματθ. 5:48

“Προσέχετε νά μή κάμνητε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των άνθρώπων, διά νά βλέπησθε ύπ’ αυτών”—ματθ. 6:1

“Όταν προσεύχησαι μη έσο ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:5

“Όταν προσεύχησθε μη βατολογήσητε ώς οί εθνικοί”—ματθ. 6:7

“Όταν νηστεύητε μή γίνεσθε ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:16

“Μή θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης”—ματθ. 6:19

“Έάν ό οφθαλμός σου ήναι καθαρός, όλον τό σώμα σου θέλει είσθαι φωτεινόν”—ματθ. 6:22

Όύδείς δύναται δύο κυρίους νά δουλεύη”—ματθ. 6:24

“Μή μεριμνάτε”—ματθ. 6:25

“Ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν του θεού”—ματθ. 6:33

“Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί τής αύριον... άρκετόν είναι εις τήν ήμεραν τό κακόν αυτής”—ματθ. 6:34

“Ούτω λοιπόν προσεύχεσθε σείς”—ματθ. 6:9

“Όταν προσεύχησθε λέγετε, πάτερ ημών”—λουκ. 11:2

“Άγιασθήτω τό όνομά σου”—ματθ. 6:9

“Έλθέτω ή βασιλεία σου”—ματθ. 6:10

“Γενηθήτω το θέλημά σου, ώς έν ούρανώ καί επί της γης”—ματθ. 6:10

“Τόν άρτον ήμών τόν έπιούσιον δός εις ήμάς σήμερον”—ματθ. 6:11

“Συγχώρησον εις ημάς τάς άμαρτίας ημών διότι καί ημείς συγχωρούμεν εις πάντα άμαρτάνοντα εις ημάς”—λουκ. 11:4

“Μή φέρης ήμάς εις πειρασμόν, άλλά έλευθέρωσον ήμάς άπό τού πονηρού”—ματθ. 6:13

“Σου είναι ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα”—ματθ. 6:13

“Μή κρίνετε, διά νά μή κριθήτε”—ματθ. 7:1

“Διατί βλέπεις τό ξυλάριον τό εν τω όφθαλμώ του άδελφοΰ σου”—ματθ. 7:3

“Μή δώσητε τό άγιον εις τούς κύνας”—ματθ. 7:6

“Αιτείτε καί θέλει σάς δοθή· ζητείτε καί θέλετε εύρεϊ· κρούετε καί θέλει σάς άνοιχθη”—ματθ. 7:7

“Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε νά κάμνωσιν εις εσάς οί άνθρωποι, ούτω καί σεις κάμνετε εις αύτούς”—ματθ. 7:12

“Στενή είναι ή πύλη καί τεθλιμμένη ή όδός ή φέρουσα εις τήν ζωήν”—ματθ. 7:14

“Άγωνίζεσθε νά είσέλθητε διά τής στενής πύλης”—λουκ. 13:24

“Δέν έπεσε· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί τήν πέτραν”—ματθ. 7:25
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...