Άξια Λόγου

[άξια λόγου][bleft]

Εκλεκτά

[εκλεκτά][twocolumns]

“Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ό πατήρ σας ό εν τοϊς ούρανοΐς είναι τέλειος”—ματθ. 5:48
“Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ό πατήρ σας ό εν τοϊς ούρανοΐς είναι τέλειος”—ματθ. 5:48

Ή λέξη “λοιπόν” ύπαινίσσεται κάποιο συμπέρασμα, μιά κατάληξη τών όσων έχουν ειπωθεί προηγουμένως. Αφού ό Ιησούς περιέγραψε στό άκροατήριό του τήν άστείρευτη εύσπλαχνία καί άγάπη του Θεού, σάν επακόλουθο τούς ζητάει νά γίνουν καί αύτοί τέλειοι. Επειδή ό ούράνιος Πατέρας σας “είναι άγαθός πρός τούς άχαρίστους καί τούς κακούς” (Λουκ. 6:35), επειδή έσκυψε τόσο χαμηλά γιά νά σάς ύψώσει. έπομένως μπορείτε. λέγει ό Ιησούς, νά Τοϋ μοιάσετε κατά τόν χαρακτήρα καί νά σταθήτε άψογοι στήν παρουσία άνθρώπων καί άγγέλων.
Οί όροι πού εξασφαλίζουν μέ τή χάρη τού Θεού τήν αιώνια ζωή είναι άκριβώς οί ϊδιοι πού ύπήρχαν στήν Έδέμ, άψογη δηλαδή δικαιοσύνη, άρμονία μέ τόν Θεό, άπόλυτη προσαρμογή στίς άρχές τού νόμου Του. Ό ιδανικός χαρακτήρας παρουσιάζεται ό ίδιος στήν Παλαιά Διαθήκη όπως καί στήν Καινή. Τό ιδανικό αύτό δέν είναι κάτι τό άκατόρθωτο γιά μάς. Ή κάθε εντολή, τό κάθε πρόσταγμα τού Θεού περικλείει μιά θετική ύπόσχεση πάνω στήν όποία βασίζεται ή εντολή. Ό Θεός προνόησε γιά τά μέσα πού θά μάς βοηθήσουν νά γίνομε όμοιοι μέ Αύτόν. Τόν άντικειμενικό αύτόν σκοπό θά τόν εκπληρώσει γιά δλους εκείνους πού δέν άντιτίθενται στό έργο τής χάρης Του παρεμβάλλοντας πεισματικά τό δικό τους θέλημα.
Ό Θεός μάς άγάπησε μέ άνείπωτη άγάπη καί ή δική μας πρός Αύτόν άγάπη ξυπνάει μόλις άρχίζομε νά σχηματίζομε κάποια ιδέα γιά τό μήκος καί πλάτος καί ύψος καί βάθος άπό τήν άγάπη Του αύτή “τήν ύπερβάλλουσαν πάσαν γνώσιν.” Μέ τήν άποκάλυψη τής έλκυστικής ζωής τού Χριστού, μέ τήν επίγνωση τής άγάπης πού εκδήλωσε γιά μάς ενώ εϊμασταν άκόμη μέσα στήν άμαρτία, ή σκληρή καρδιά μαλακώνει καί δαμάζεται καί ό άμαρτωλός μετασχηματίζεται καί γίνεται παιδί τού ούρανοϋ. Ποτέ ό Θεός δέν μετέρχεται μέσα εξαναγκαστικά. Μεταχειρίζεται τήν άγάπη γιά νά άποβάλει τήν άμαρτία άπό τήν καρδιά. Κι’ έτσι μετατρέπει τήν ύπερηφάνεια σέ ταπεινοφροσύνη καί τήν εχθρα καί άπιστία, σέ άγάπη, καί πιστότητα.
Οί Ιουδαίοι αγωνίζονταν σκληρά νά φθάσουν στήν τελειότητα μέ τίς άτομικές τους προσπάθειες, χωρίς όμως νά τό κατορθώσουν. Ό Χριστός τούς είχε ήδη πει ότι μέ τή δική τους τή δικαιοσύνη δέν θά μπορούσαν ποτέ νά εισέλθουν στή βασιλεία τών ούρανών. Καί τώρα τούς ύποδείχνει τά πραγματικά χαρακτηριστικά τής δικαιοσύνης άπό τήν όποία πρέπει νά διέπονται όλοι όσοι θά εισέλθουν στόν ούρανό. Άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος τής επί του Όρους Ομιλίας Του είχε περιγράψει τούς καρπούς της. Τώρα μέ μία μόνο φράση τονίζει τήν πηγή καί τή φύση της: “Έστε τέλειοι καθώς ό Θεός είναι τέλειος.” Ό νόμος είναι άπλώς τό άντίγραφο τού χαρακτήρα τού Θεού. Παρατηρήσετε στόν ούράνιο Πατέρα σας μιά τέλεια εκδήλωση τών άρχών πού συνιστούν τά θεμέλια του διακυβερνητικού Του συστήματος.
Ό Θεός είναι άγάπη. Όπως οί φωτεινές άκτίνες άπαυγάζουν άπ’ τόν ήλιο, έτσι ρέουν άπ’ Αύτόν ή άγάπη, τό φώς καί ή χαρά πρός όλα Του τά πλάσματα. Ή φύση Του είναι νά δίνει. Ή ζωή Του ή ϊδια είναι ένα ξεχείλισμα άφίλαυτης άγάπης.
“Δόξα Του είναι τών παιδιών Του τό καλό·

Χαρά Του, τής Πατρότητας τό τρυφερό φυτό.”

Μάς λέγει νά εϊμαστε τέλειοι κατά τόν ϊδιο τρόπο, όπως ό Θεός είναι τέλειος. Όφείλομε νά εϊμαστε πηγή φωτός καί εύλογίας μέσα στόν περιορισμένο μας κύκλο, όπως Εκείνος είναι σ’ ολόκληρο τό σύμπαν. Έμεΐς δέν έχομε τίποτε τό δικό μας, άλλά τό φώς τής άγάπης Του λάμπει επάνω μας καί καθήκον μας είναι νά άντανακλοϋμε τή λαμπρότητά Του. Χάρη στήν καλωσύνη πού δανειζόμαστε άπό τόν Θεό, μπορούμε νά εϊμαστε καί εμείς τέλειοι μέσα στή δική μας σφαίρα δπως Εκείνος είναι στή δική Του.
Ό Ιησούς είπε: “Έστε τέλειοι καθώς ό Πατήρ σας είναι τέλειος.” Άν είσθε παιδιά του Θεού, είσθε συμμέτοχοι της φύσης Του καί δέν μπορεΐ παρά νά εισθε όμοιοι μ’ Αύτόν. Κάθε παιδί γεννιέται άπ’ τή ζωή τού πατέρα του. Άν εισθε παιδιά τού Θεού, γεννημένα μέ τό Πνεύμα Του, ζήτε μέ τή ζωή τού Θεού. “Έν Αύτώ [εν τώ Χριστώ] κατοικεί πάν τό πλήρωμα τής θεότητος σωματικώς.” (Κολ. 2:9). Καί ή ζωή του Χριστού φανερώνεται “έν τή θνητή ήμών σαρκί.” (Β’ Κορ. 4:11). Αύτή ή ζωή θά άναπαράγει τόν ίδιο χαρακτήρα καί θά άποδώσει τά ϊδια εργα όπως έκανε γι’ Αύτόν. Μ’ αύτόν τόν τρόπο θά βρεθήτε εναρμονισμένοι μέ κάθε εντολή του νόμου Του: “Επειδή ό νόμος τού Κυρίου είναι άμωμος, έπιστρέφων ψυχήν.” (Ψαλμ. 19:7). Μέσο τής άγάπης, έκπληροϋται “ή δικαιοσύνη του νόμου εις ήμάς τούς μή [περιπατούντας κατά τήν σάρκα], άλλά κατά τό Πνεϋμα.” (Ρωμ. 8:4).
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Φιλοσοφία

[φιλοσοφία][threecolumns]

Μεταφυσικά

[μεταφυσικά][list]

Ψυχολογία

[ψυχολογία][grids]

Απόψεις

[απόψεις][bsummary]