Χρήσιμα

“Φιλιώθητι μέ τόν αδελφόν σου”—ματθ. 5:24
“Φιλιώθητι μέ τόν αδελφόν σου”—ματθ. 5:24

Ή θεϊκή άγάπη είναι κάτι πολύ περισσότερο άπό μιά άπλή άποχή. Είναι μιά θετική, ενεργητική άρχή, μιά ζωντανή πηγή πού ρέει διαρκώς προσκομίζοντας εύλογίες στούς άλλους. Άν έχομε τήν άγάπη του Χριστού στήν καρδιά μας, τότε δέν θά άρκούμαστε άπλώς στό νά μή τρέφομε μίσος κατά τών συνανθρώπων μας, άλλά θά προσπαθούμε μέ κάθε δυνατό τρόπο νά τούς δείξομε τήν άγάπη μας.
Ό Χριστός λέγει: “Εάν προσφέρης τό δώρον σου εις τό θυσιαστήριον, καί έκεί ένθυμηθής ότι ό άδελφός σου έχει τι κατά σού, άφες έκεί τό δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, καί ύπαγε, πρώτον φιλιώθητι μέ τόν άδελφόν σου, καί τότε έλθών πρόσφερε τό δώρον σου.” Ή προσφορά τών θυσιών ήταν μιά εκδήλωση πίστης ότι μέσο του Χριστού ό προσφέρων γίνονταν μέτοχος τής ευσπλαχνίας καί άγάπης του Θεού. Άλλά τό νά εκφράζει κανείς πίστη στή συγχωρητική άγάπη τού Θεού, ενώ υποθάλπει μέσα του ένα άστοργο πνεύμα, άποτελεί άπλή είρωνία.
Όταν εκείνος πού ισχυρίζεται ότι ύπηρετεί τόν Θεό βλάπτει ή πληγώνει τόν άδελφό του, παρουσιάζει στόν άδελφό αύτόν μιά διαστρεβλωμένη εικόνα του χαρακτήρα τού Θεού. Πρέπει νά ομολογήσει καί νά παραδεχθεί τήν άδικία αύτή σάν άμάρτημα πού διέπραξε, άν θέλει νά βρίσκεται σέ άρμονικές σχέσεις μέ τόν Θεό. Ενδεχόμενο ό άδελφός μας νά μάς έχει κάνει μεγαλύτερο κακό άπ’ ό,τι εμείς του κάναμε· αύτό όμως δέν μάς άπαλλάσσει άπό τήν εύθύνη. Άν όταν ερχόμαστε στήν παρουσία του Θεού, θυμηθούμε ότι κάποιος κάτι έχει εναντίον μας, πρέπει νά άφήσομε έκεί προσωρινά τό δώρο τής προσευχής μας, τής εύχαριστίας μας, τής αύτοπροαίρετης προσφοράς μας, καί νά πάμε πρώτα στόν άδελφό μέ τόν όποίο έχομε τή διαφορά, νά όμολογήσομε μέ ταπεινοφροσύνη τό σφάλμα μας καί νά ζητήσομε συγνώμη.
Άν κατά κάποιον τρόπο έξαπατήσαμε ή άδικήσαμε τόν άδελφό μας, εχομε καθήκον νά έπανορθώσομε. τή βλάβη πού τού κάναμε. Άν άθελά μας προφέραμε μιά μαρτυρία ψευδή, άν μέ άνακρίβεια έπαναλάβαμε τά λόγια πού άκούσαμε, άν βλάψαμε καθ’ όποιοδήποτε τρόπο τήν ύπόληψή του, όφείλομε νά πάμε σ’ εκείνους στούς όποίους μιλήσαμε γιά τό πρόσωπο αύτό καί νά πάρομε πίσω όλες τίς άνακριβείς δηλώσεις μας.
Πόσο κακό θά μπορούσε νά προληφθεί άν διαφορές μεταξύ άδελφών άντί νά ξεσκεπάζονται στούς άλλους, λύνονταν άναμεταξύ τους μέ ειλικρίνεια καί μέ πνεύμα χριστιανικής άγάπης! Πόσες ρίζες πικρίας πού δηλητηριάζουν τόσον κόσμο θά είχαν καταστραφεί, καί πόσο στενά καί τρυφερά συνδεδεμένοι θά ζούσαν οί οπαδοί του Χριστού μέ τούς δεσμούς τής άγάπης Του!Επί του Όρους Ομιλία

Στη βουνοπλαγιά

“Και άνοίξας τό στόμα αύτού έδίδασκεν αυτούς λέγων, μακάριοι οί πτωχοί τώ πνεύματι· διότι αύτών είναι ή βασιλεία τών ούρανών”—ματθ. 5:2-3

“Μακάριοι οί πενθούντες· διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί”—ματθ. 5:4

“Μακάριοι οί πραείς”—ματθ. 5:5

“Μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην διότι αυτοί θέλουσι χορτασθεί”—ματθ. 5:6

“Μακάριοι οί έλεήμονες· διότι αύτοί θέλουσιν έλεηθή”—ματθ. 5:7

“Μακάριοι οί καθαροί τήν καρδίαν· διότι αύτοί θέλουσιν ίδεί τόν θεόν”—ματθ. 5:8

“Μακάριοι οί είρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθή υιοί θεού”—ματθ. 5:9

“Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης· διότι αυτών είναι ή βασιλεία των ουρανών”—ματθ. 5:10

“Μακάριοι είσθε όταν σάς όνειδίσωσι”—ματθ. 5:11

“Σείς είσθε το άλας της γης”—ματθ. 5:13

“Σείς είσθε τό φως του κόσμου”—ματθ. 5:14

“Δέν ήλθον νά καταλύσω, άλλά νά εκπληρώσω”—ματθ. 5:17

“Όστις λοιπόν αθέτηση μίαν τών εντολών τούτων τών ελάχιστων, καί διδάξη ούτω τούς άνθρώπσυς, ελάχιστος θέλει όνομασθή εν τη βασιλεία τών ουρανών”—ματθ. 5:19

“Έάν μή περισσεύσω ή δικαιοσύνη σας πλειότερον της τών γραμματέων καί φαρισαίων, δέν θέλετε εισέλθει εις τήν βασιλείαν τών ουρανών”—ματθ. 5:20

“Πας ό όργιζόμενος άναιτίως κατά του άδελφού αύτού, θέλει είσθαι ένοχος εις τήν κρίσιν”—ματθ. 5:22

“Φιλιώθητι μέ τόν αδελφόν σου”—ματθ. 5:24

“Πας ό βλέπων γυναίκα, διά νά επιθυμήσει αυτήν, ήδη έμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αύτού”—ματθ. 5:28

“Έάν ή δεξιά σου χειρ σέ σκανδαλίζει έκκοψον αύτήν”—ματθ. 5:30

“Συγχωρείται εις τόν άνθρωπον νά χωρισθεί τήν γυναίκα αύτού”—ματθ. 19:3

“Μή όμόσητε μηδόλως”—ματθ. 5:34

“Μή άντισταθήτε πρός τόν πονηρόν άλλ’ όστις σέ ραπίση εις τήν δεξιάν σου σιαγόνα στρέψον εις αύτόν καί τήν άλλην”—ματθ. 5:39

“Αγαπάτε τούς εχθρούς σας”—ματθ. 5:44

“Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ό πατήρ σας ό εν τοϊς ούρανοΐς είναι τέλειος”—ματθ. 5:48

“Προσέχετε νά μή κάμνητε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των άνθρώπων, διά νά βλέπησθε ύπ’ αυτών”—ματθ. 6:1

“Όταν προσεύχησαι μη έσο ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:5

“Όταν προσεύχησθε μη βατολογήσητε ώς οί εθνικοί”—ματθ. 6:7

“Όταν νηστεύητε μή γίνεσθε ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:16

“Μή θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης”—ματθ. 6:19

“Έάν ό οφθαλμός σου ήναι καθαρός, όλον τό σώμα σου θέλει είσθαι φωτεινόν”—ματθ. 6:22

Όύδείς δύναται δύο κυρίους νά δουλεύη”—ματθ. 6:24

“Μή μεριμνάτε”—ματθ. 6:25

“Ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν του θεού”—ματθ. 6:33

“Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί τής αύριον... άρκετόν είναι εις τήν ήμεραν τό κακόν αυτής”—ματθ. 6:34

“Ούτω λοιπόν προσεύχεσθε σείς”—ματθ. 6:9

“Όταν προσεύχησθε λέγετε, πάτερ ημών”—λουκ. 11:2

“Άγιασθήτω τό όνομά σου”—ματθ. 6:9

“Έλθέτω ή βασιλεία σου”—ματθ. 6:10

“Γενηθήτω το θέλημά σου, ώς έν ούρανώ καί επί της γης”—ματθ. 6:10

“Τόν άρτον ήμών τόν έπιούσιον δός εις ήμάς σήμερον”—ματθ. 6:11

“Συγχώρησον εις ημάς τάς άμαρτίας ημών διότι καί ημείς συγχωρούμεν εις πάντα άμαρτάνοντα εις ημάς”—λουκ. 11:4

“Μή φέρης ήμάς εις πειρασμόν, άλλά έλευθέρωσον ήμάς άπό τού πονηρού”—ματθ. 6:13

“Σου είναι ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα”—ματθ. 6:13

“Μή κρίνετε, διά νά μή κριθήτε”—ματθ. 7:1

“Διατί βλέπεις τό ξυλάριον τό εν τω όφθαλμώ του άδελφοΰ σου”—ματθ. 7:3

“Μή δώσητε τό άγιον εις τούς κύνας”—ματθ. 7:6

“Αιτείτε καί θέλει σάς δοθή· ζητείτε καί θέλετε εύρεϊ· κρούετε καί θέλει σάς άνοιχθη”—ματθ. 7:7

“Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε νά κάμνωσιν εις εσάς οί άνθρωποι, ούτω καί σεις κάμνετε εις αύτούς”—ματθ. 7:12

“Στενή είναι ή πύλη καί τεθλιμμένη ή όδός ή φέρουσα εις τήν ζωήν”—ματθ. 7:14

“Άγωνίζεσθε νά είσέλθητε διά τής στενής πύλης”—λουκ. 13:24

“Δέν έπεσε· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί τήν πέτραν”—ματθ. 7:25

Share this: