Άξια Λόγου

[άξια λόγου][bleft]

Εκλεκτά

[εκλεκτά][twocolumns]

“Φιλιώθητι μέ τόν αδελφόν σου”—ματθ. 5:24
“Φιλιώθητι μέ τόν αδελφόν σου”—ματθ. 5:24

Ή θεϊκή άγάπη είναι κάτι πολύ περισσότερο άπό μιά άπλή άποχή. Είναι μιά θετική, ενεργητική άρχή, μιά ζωντανή πηγή πού ρέει διαρκώς προσκομίζοντας εύλογίες στούς άλλους. Άν έχομε τήν άγάπη του Χριστού στήν καρδιά μας, τότε δέν θά άρκούμαστε άπλώς στό νά μή τρέφομε μίσος κατά τών συνανθρώπων μας, άλλά θά προσπαθούμε μέ κάθε δυνατό τρόπο νά τούς δείξομε τήν άγάπη μας.
Ό Χριστός λέγει: “Εάν προσφέρης τό δώρον σου εις τό θυσιαστήριον, καί έκεί ένθυμηθής ότι ό άδελφός σου έχει τι κατά σού, άφες έκεί τό δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, καί ύπαγε, πρώτον φιλιώθητι μέ τόν άδελφόν σου, καί τότε έλθών πρόσφερε τό δώρον σου.” Ή προσφορά τών θυσιών ήταν μιά εκδήλωση πίστης ότι μέσο του Χριστού ό προσφέρων γίνονταν μέτοχος τής ευσπλαχνίας καί άγάπης του Θεού. Άλλά τό νά εκφράζει κανείς πίστη στή συγχωρητική άγάπη τού Θεού, ενώ υποθάλπει μέσα του ένα άστοργο πνεύμα, άποτελεί άπλή είρωνία.
Όταν εκείνος πού ισχυρίζεται ότι ύπηρετεί τόν Θεό βλάπτει ή πληγώνει τόν άδελφό του, παρουσιάζει στόν άδελφό αύτόν μιά διαστρεβλωμένη εικόνα του χαρακτήρα τού Θεού. Πρέπει νά ομολογήσει καί νά παραδεχθεί τήν άδικία αύτή σάν άμάρτημα πού διέπραξε, άν θέλει νά βρίσκεται σέ άρμονικές σχέσεις μέ τόν Θεό. Ενδεχόμενο ό άδελφός μας νά μάς έχει κάνει μεγαλύτερο κακό άπ’ ό,τι εμείς του κάναμε· αύτό όμως δέν μάς άπαλλάσσει άπό τήν εύθύνη. Άν όταν ερχόμαστε στήν παρουσία του Θεού, θυμηθούμε ότι κάποιος κάτι έχει εναντίον μας, πρέπει νά άφήσομε έκεί προσωρινά τό δώρο τής προσευχής μας, τής εύχαριστίας μας, τής αύτοπροαίρετης προσφοράς μας, καί νά πάμε πρώτα στόν άδελφό μέ τόν όποίο έχομε τή διαφορά, νά όμολογήσομε μέ ταπεινοφροσύνη τό σφάλμα μας καί νά ζητήσομε συγνώμη.
Άν κατά κάποιον τρόπο έξαπατήσαμε ή άδικήσαμε τόν άδελφό μας, εχομε καθήκον νά έπανορθώσομε. τή βλάβη πού τού κάναμε. Άν άθελά μας προφέραμε μιά μαρτυρία ψευδή, άν μέ άνακρίβεια έπαναλάβαμε τά λόγια πού άκούσαμε, άν βλάψαμε καθ’ όποιοδήποτε τρόπο τήν ύπόληψή του, όφείλομε νά πάμε σ’ εκείνους στούς όποίους μιλήσαμε γιά τό πρόσωπο αύτό καί νά πάρομε πίσω όλες τίς άνακριβείς δηλώσεις μας.
Πόσο κακό θά μπορούσε νά προληφθεί άν διαφορές μεταξύ άδελφών άντί νά ξεσκεπάζονται στούς άλλους, λύνονταν άναμεταξύ τους μέ ειλικρίνεια καί μέ πνεύμα χριστιανικής άγάπης! Πόσες ρίζες πικρίας πού δηλητηριάζουν τόσον κόσμο θά είχαν καταστραφεί, καί πόσο στενά καί τρυφερά συνδεδεμένοι θά ζούσαν οί οπαδοί του Χριστού μέ τούς δεσμούς τής άγάπης Του!
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Φιλοσοφία

[φιλοσοφία][threecolumns]

Μεταφυσικά

[μεταφυσικά][list]

Ψυχολογία

[ψυχολογία][grids]

Απόψεις

[απόψεις][bsummary]