Χρήσιμα

“Μή θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης”—ματθ. 6:19
“Μή θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης”—ματθ. 6:19

Οί συγκεντρωμένοι γήινοι θησαυροί δέν διαρκούν πολύ. Κλέφτες μπορεΐ νά έρθουν κρυφά καί νά τούς κλέψουν, ή σκουριά καί τό σκουλήκι νά τούς άχρηστεύσουν, ή πυρκαγιά καί ό άνεμοστρόβιλος νά μάς γυμνώσουν στή στιγμή άπ’ τά ύπάρχοντά μας. Καί μάς λέγεται ότι “Όπου είναι ό θησαυρός σας, εκεί θέλει είσθαι καί ή καρδία σας.” Οί γήινοι θησαυροί άπορροφούν τή σκέψη μας καί μάς άποξενώνουν άπό τά ούράνια ενδιαφέροντα.
Ή φιλοχρηματία άποτελούσε τό μεγαλύτερο πάθος τής Ιουδαϊκής εποχής. Ή άγάπη των εγκοσμίων είχε καταλάβει τή θέση τού Θεού καί τής θρησκείας στήν ψυχή. Τό ίδιο γίνεται καί τώρα. Ή άκατάσχετη άπληστία τού πλούτου άσκεϊ μιά τέτοια συναρπαστική, τέτοια μαγική επιρροή στή ζωή των άνθρώπων, πού καταλήγει στό νά διαστρέφει τόν έξευγενισμό καί νά διαφθείρει τήν άνθρωπιά τού άτόμου μέχρι πού τόν βυθίζει στήν άπώλεια. Ή ύπηρεσία ή προσφερόμενη στόν Σατανά δέν είναι τίποτε άλλο άπό έγνοιες καί φροντίδες καί εξαντλητικές προσπάθειες καί οί επίγειοι θησαυροί πού οί άνθρωποι άποκτούν μέ τόσους μόχθους, δέν διαρκούν παρά ένα μικρό μόνο διάστημα.
Ό Ιησούς λέγει: “Θησαυρίζετε εις έαυτούς θησαυρούς έν ούρανώ, όπου ούτε σκώληξ, ούτε σκωρία άφανίζει καί όπου κλέπται δέν διατρυπούσι ουδέ κλέπτουσιν. Επειδή όπου είναι ό θησαυρός σας εκεί θέλει είσθαι καί ή καρδία σας.” Ή προτροπή άναφέρει “θησαυρίζετε εις έαυτούς θησαυρούς έν ούρανώ.” Δηλαδή γιά τό δικό σας τό καλό προσπαθήστε νά εξασφαλίσετε τούς θησαυρούς τού ούρανοΰ. Επειδή άπ’ δλα σας τά υπάρχοντα μόνο αυτοί είναι πραγματικά δικοί σας. Οί θησαυροί του ούρανοΰ είναι άφθαρτοι. Ούτε τό νερό, ούτε ή φωτιά μπορούν νά τούς βλάψουν, ούτε κλέφτες νά τούς κλέψουν, ούτε ό σκόρος κι’ ή σκουριά νά τούς άχρηστεύσουν. Γιατί προστατεύονται άπό τόν Θεό.
Ό θησαυρός αύτός τόν όποίο ό Χριστός εκτιμάει πάνω άπό κάθε τι άλλο, είναι ό “πλούτος τής δόξης τής κληρονομιάς Αύτού εις τούς άγιους.” (Έφ. 1:18). Οί οπαδοί τού Χριστού ονομάζονται “τά πολύτιμά Του”, ό άκριβός καί ό παράξενος θησαυρός Του. Λέγει ότι είναι “λίθοι διαδήματος”. Καί “θέλω καταστήσει άνθρωπον πολυτιμότερον ύπέρ χρυσίον καθαρόν· μάλιστα άνθρωπον ύπέρ τό χρυσίον τού Όφείρ.” (Ζαχ. 9:16, Ήσ. 13:12). Ό Χριστός, ό μεγάλος Φωτεινός Πυρήνας άπ’ όπου άπαυγάζει όλη ή δόξα, βλέπει τόν λαό Του καθαρό καί τέλειο σάν άμοιβή των παθημάτων, τής ταπείνωσης καί τής άγάπης Του, καί σάν τό συμπλήρωμα τής δόξας Του.
Γι’ αύτό καί μάς προσφέρεται τό προνόμιο νά συμπράξομε μαζί Του στό μεγάλο άπολυτρωτικό εργο ώστε νά γίνομε καί συμμέτοχοι τού θησαυρού πού εχει άποκτηθεϊ μέ τόν θάνατο καί τά παθήματά Του. Ό άπόστολος Παύλος έγραφε στούς Χριστιανούς τής Θεσσαλονίκης: “Τίς ή ελπίς ήμών ή ή χαρά, ή ό στέφανος τής καυχήσεως; ή ούχί καί σείς εμπροσθεν τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού έν τη παρουσία Αύτού; Διότι σείς είσθε ή δόξα ήμών καί ή χαρά.” (Α’ Θεσ. 2:19-20). Νά γιά ποιό θησαυρό μάς ζητάει νά εργαζόμαστε ό Χριστός. Ό χαρακτήρας είναι ή σπουδαιότερη συναποκομιδή μας άπό τή ζωή αύτή. Επομένως κάθε λόγος καί κάθε πράξη πού μέ τή χάρη τού Χριστού μπορεΐ νά ξυπνήσει σέ μιά ψυχή κάποια παρόρμηση γιά τά έπουράνια, κάθε τέτοια προσπάθεια πού στοχεύει στή διάπλαση ένός χριστιανικού χαρακτήρα, θησαυρίζει θησαυρούς στόν ούρανό.
Όπου είναι ό θησαυρός εκεί είναι καί ή καρδιά. Μέ κάθε προσπάθεια πού καταβάλλομε γιά νά εύεργετήσομε τούς άλλους, εύεργετοϋμε επίσης τόν έαυτό μας. Όποιος διαθέτει τά χρήματά του ή τόν καιρό του γιά τή διάδοση του εύαγγελίου, άφιερώνει τό προσωπικό του ενδιαφέρον καί τίς προσευχές του στό έργο αύτό καί στίς ψυχές πού θά ωφεληθούν άπ’ αύτό. Στρέφει τά συμπαθητικά του αισθήματα πρός τούς άλλους καί αύτό είναι πού τονώνει τήν καθιέρωσή του στόν Θεό γιά νά καταστεί ικανός νά τούς προσφέρει όσο περισσότερο καλό γίνεται.
Καί τή μεγάλη εκείνη τελική μέρα, όταν τά πλούτη τής γης θά έχουν έκμηδενισθεί, αύτός πού έχει τοποθετήσει τό θησαυρό του στόν ούρανό θά δει ποιό θάναι τό κέρδος τής ζωής του. Άν στή ζωή μας δώσαμε προσοχή στά λόγια του Χριστού, τότε καθώς θά βρεθούμε συγκεντρωμένοι γύρω άπό τόν μεγάλο λευκό θρόνο του Θεού, θά άντικρύσομε τίς ψυχές γιά τή σωτηρία τών όποίων έργασθήκαμε. Καί τότε θά μάθομε ότι αύτοί έφεραν κι’ άλλους στόν Χριστό καί εκείνοι πάλι άλλους. Μεγάλη θάναι ή ομήγυρη πού θά καταλήγει μέ τούς μόχθους μας στό λιμάνι τής άνάπαυσης δπου θά έναποθέσουν τά διαδήματά τους στά πόδια τού Χριστού καί θά Τόν δοξολογούν στούς άτελεύτητους αιώνες. Tι χαρά θά νοιώσει τότε ό Χριστιανός εργάτης άντικρύζοντας τούς λυτρωμένους αύτούς νά συμμερίζονται τή δόξα τού Λυτρωτή! Πόσο πολύτιμος θά φανεί ό ούρανός σ’ αύτούς πού ύπήρξαν πιστοί στό έργο τους τής σωτηρίας τών ψυχών! “Έάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τά άνω ζητείτε, όπου είναι ό Χριστός καθήμενος έν δεξιά του Θεού.” (Κολ 3:1).Επί του Όρους Ομιλία

Στη βουνοπλαγιά

“Και άνοίξας τό στόμα αύτού έδίδασκεν αυτούς λέγων, μακάριοι οί πτωχοί τώ πνεύματι· διότι αύτών είναι ή βασιλεία τών ούρανών”—ματθ. 5:2-3

“Μακάριοι οί πενθούντες· διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί”—ματθ. 5:4

“Μακάριοι οί πραείς”—ματθ. 5:5

“Μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην διότι αυτοί θέλουσι χορτασθεί”—ματθ. 5:6

“Μακάριοι οί έλεήμονες· διότι αύτοί θέλουσιν έλεηθή”—ματθ. 5:7

“Μακάριοι οί καθαροί τήν καρδίαν· διότι αύτοί θέλουσιν ίδεί τόν θεόν”—ματθ. 5:8

“Μακάριοι οί είρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθή υιοί θεού”—ματθ. 5:9

“Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης· διότι αυτών είναι ή βασιλεία των ουρανών”—ματθ. 5:10

“Μακάριοι είσθε όταν σάς όνειδίσωσι”—ματθ. 5:11

“Σείς είσθε το άλας της γης”—ματθ. 5:13

“Σείς είσθε τό φως του κόσμου”—ματθ. 5:14

“Δέν ήλθον νά καταλύσω, άλλά νά εκπληρώσω”—ματθ. 5:17

“Όστις λοιπόν αθέτηση μίαν τών εντολών τούτων τών ελάχιστων, καί διδάξη ούτω τούς άνθρώπσυς, ελάχιστος θέλει όνομασθή εν τη βασιλεία τών ουρανών”—ματθ. 5:19

“Έάν μή περισσεύσω ή δικαιοσύνη σας πλειότερον της τών γραμματέων καί φαρισαίων, δέν θέλετε εισέλθει εις τήν βασιλείαν τών ουρανών”—ματθ. 5:20

“Πας ό όργιζόμενος άναιτίως κατά του άδελφού αύτού, θέλει είσθαι ένοχος εις τήν κρίσιν”—ματθ. 5:22

“Φιλιώθητι μέ τόν αδελφόν σου”—ματθ. 5:24

“Πας ό βλέπων γυναίκα, διά νά επιθυμήσει αυτήν, ήδη έμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αύτού”—ματθ. 5:28

“Έάν ή δεξιά σου χειρ σέ σκανδαλίζει έκκοψον αύτήν”—ματθ. 5:30

“Συγχωρείται εις τόν άνθρωπον νά χωρισθεί τήν γυναίκα αύτού”—ματθ. 19:3

“Μή όμόσητε μηδόλως”—ματθ. 5:34

“Μή άντισταθήτε πρός τόν πονηρόν άλλ’ όστις σέ ραπίση εις τήν δεξιάν σου σιαγόνα στρέψον εις αύτόν καί τήν άλλην”—ματθ. 5:39

“Αγαπάτε τούς εχθρούς σας”—ματθ. 5:44

“Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ό πατήρ σας ό εν τοϊς ούρανοΐς είναι τέλειος”—ματθ. 5:48

“Προσέχετε νά μή κάμνητε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των άνθρώπων, διά νά βλέπησθε ύπ’ αυτών”—ματθ. 6:1

“Όταν προσεύχησαι μη έσο ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:5

“Όταν προσεύχησθε μη βατολογήσητε ώς οί εθνικοί”—ματθ. 6:7

“Όταν νηστεύητε μή γίνεσθε ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:16

“Μή θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης”—ματθ. 6:19

“Έάν ό οφθαλμός σου ήναι καθαρός, όλον τό σώμα σου θέλει είσθαι φωτεινόν”—ματθ. 6:22

Όύδείς δύναται δύο κυρίους νά δουλεύη”—ματθ. 6:24

“Μή μεριμνάτε”—ματθ. 6:25

“Ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν του θεού”—ματθ. 6:33

“Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί τής αύριον... άρκετόν είναι εις τήν ήμεραν τό κακόν αυτής”—ματθ. 6:34

“Ούτω λοιπόν προσεύχεσθε σείς”—ματθ. 6:9

“Όταν προσεύχησθε λέγετε, πάτερ ημών”—λουκ. 11:2

“Άγιασθήτω τό όνομά σου”—ματθ. 6:9

“Έλθέτω ή βασιλεία σου”—ματθ. 6:10

“Γενηθήτω το θέλημά σου, ώς έν ούρανώ καί επί της γης”—ματθ. 6:10

“Τόν άρτον ήμών τόν έπιούσιον δός εις ήμάς σήμερον”—ματθ. 6:11

“Συγχώρησον εις ημάς τάς άμαρτίας ημών διότι καί ημείς συγχωρούμεν εις πάντα άμαρτάνοντα εις ημάς”—λουκ. 11:4

“Μή φέρης ήμάς εις πειρασμόν, άλλά έλευθέρωσον ήμάς άπό τού πονηρού”—ματθ. 6:13

“Σου είναι ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα”—ματθ. 6:13

“Μή κρίνετε, διά νά μή κριθήτε”—ματθ. 7:1

“Διατί βλέπεις τό ξυλάριον τό εν τω όφθαλμώ του άδελφοΰ σου”—ματθ. 7:3

“Μή δώσητε τό άγιον εις τούς κύνας”—ματθ. 7:6

“Αιτείτε καί θέλει σάς δοθή· ζητείτε καί θέλετε εύρεϊ· κρούετε καί θέλει σάς άνοιχθη”—ματθ. 7:7

“Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε νά κάμνωσιν εις εσάς οί άνθρωποι, ούτω καί σεις κάμνετε εις αύτούς”—ματθ. 7:12

“Στενή είναι ή πύλη καί τεθλιμμένη ή όδός ή φέρουσα εις τήν ζωήν”—ματθ. 7:14

“Άγωνίζεσθε νά είσέλθητε διά τής στενής πύλης”—λουκ. 13:24

“Δέν έπεσε· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί τήν πέτραν”—ματθ. 7:25

Share this: