Χρήσιμα

“Όστις λοιπόν αθέτηση μίαν τών εντολών τούτων τών ελάχιστων, καί διδάξη ούτω τούς άνθρώπσυς, ελάχιστος θέλει όνομασθή εν τη βασιλεία τών ουρανών”—ματθ. 5:19
“Όστις λοιπόν αθέτηση μίαν τών εντολών τούτων τών ελάχιστων, καί διδάξη ούτω τούς άνθρώπσυς, ελάχιστος θέλει όνομασθή εν τη βασιλεία τών ουρανών”—ματθ. 5:19

Αύτό σημαίνει ότι ό άνθρωπος αύτός δέν έχει καμιά θέση στόν ούρανό. Επειδή όποιος έσκεμμένα άθετεί μία εντολή, στήν πραγματικότητα δέν τηρεί καμιά άπ’ αύτές “εν πνεύματι καί άληθεία”. “Διότι όστις φυλάξη όλον τόν νόμον καί πταίση εις εν, έγινεν ένοχος πάντων.” (Ίακ. 2:10).
Κριτήριο τής άμαρτίας δέν είναι τό μέγεθος τής πράξης τής παρακοής, άλλά τό γεγονός τής άπομάκρυνσης άπό τό γνωστοποιημένο θέλημα του Θεού καί κατά τήν παραμικρή άκόμη λεπτομέρεια. Επειδή μ’ αύτό αποδείχνεται ότι ύπάρχει άκόμη ή επικοινωνία άνάμεσα στήν ψυχή καί στήν άμαρτία· ότι στήν ύπηρεσία της ή καρδιά είναι μερισμένη. Ούσιαστικά πρόκειται γιά μιά άρνηση του Θεού, μιά άνταρσία εναντίον τών νόμων τού καθεστώτος Του.
”Αν άφήνονταν οί άνθρωποι άδέσμευτοι νά απομακρυνθούν άπό τίς άξιώσεις του Κυρίου καί νά καθορίσουν μόνοι τους τόν γνώμονα τών καθηκόντων τους, τό άποτέλεσμα θά ήταν μιά ποικιλία κανόνων πού νά άνταποκρίνονται στά γούστα τών διαφόρων άτόμων καί ή διοίκηση θά ξέφευγε τότε άπό τά χέρια τού Κυρίου. Τό άνθρώπινο θέλημα θά επαιρνε τήν ύπεροχή, ενώ τό καλό καί άγιο θέλημα του Θεού—ή πρόθεση της άγάπης Του πρός όλα Του τά πλάσματα—θά στερούνταν τήν τιμή καί τό σεβασμό.
Κάθε φορά πού οί άνθρωποι άκολουθούν μόνοι τους τό δρόμο τής προτίμησής τους, άντιτίθενται πρός τόν Θεό. Δέν έχουν καμιά θέση στή βασιλεία τών ούρανών άφού έχουν έμπλακεί σέ εμπόλεμη κατάσταση μ’ αύτές τίς άρχές του ούρανού. Αψηφώντας τό θέλημα του Θεού, τίθενται μέ τό μέρος του Σατανά, του εχθρού Θεού καί άνθρώπων. Δέν πρόκειται ό άνθρωπος νά ζήσει ούτε μ’ ενα λόγο, ούτε μέ πολλούς λόγους, άλλά μέ κάθε λόγο πού μίλησε ό Θεός. Δέν μπορούμε νά είμαστε άσφαλείς όταν παραβλέπομε έστω καί ενα λόγο, όσο άσήμαντος καί άν μάς φαίνεται. Δέν ύπάρχει ούτε μία εντολή τού νόμου πού νά μή άποβλέπει στό καλό καί στήν εύτυχία του άνθρώπου, τόσο σ’ αύτή τή ζωή, όσο καί στή μέλλουσα. Ή ύποταγή στό νόμο του Θεού είναι σάν φράχτης πού περιβάλλει τόν άνθρωπο καί τόν προφυλάγει άπό τό κακό. Όποιος γκρεμίζει μέρος του θεϊκού αύτοϋ προστατευτικού φραγμού, τού καταστρέφει τή δυναμικότητά του νά τόν προστατεύσει. Ανοίγει δίοδο άπ’ όπου ό εχθρός μπορεί νά μπεί, νά ρημάξει καί νά άφανίσει.
Μέ τό νά τολμήσουν νά άγνοήσουν τό θέλημα τού Θεού σ’ ενα ορισμένο μόνο σημείο, οί προπάτορές μας άνοιξαν διάπλατα τίς πύλες τής συμφοράς καί τής μιζέριας σ’ ολόκληρο τόν κόσμο. Καί κάθε άτομο πού άκολουθεί τό παράδειγμά τους θά δρέψει τά ίδια άποτελέσματα. Ή κάθε εντολή τού νόμου τού Θεού είναι θεμελιωμένη πάνω στήν άγάπη Του καί όποιος άπομακρύνεται άπό τίς εντολές εργάζεται γιά τήν ίδια του τή δυστυχία καί καταστροφή.Επί του Όρους Ομιλία

Στη βουνοπλαγιά

“Και άνοίξας τό στόμα αύτού έδίδασκεν αυτούς λέγων, μακάριοι οί πτωχοί τώ πνεύματι· διότι αύτών είναι ή βασιλεία τών ούρανών”—ματθ. 5:2-3

“Μακάριοι οί πενθούντες· διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί”—ματθ. 5:4

“Μακάριοι οί πραείς”—ματθ. 5:5

“Μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην διότι αυτοί θέλουσι χορτασθεί”—ματθ. 5:6

“Μακάριοι οί έλεήμονες· διότι αύτοί θέλουσιν έλεηθή”—ματθ. 5:7

“Μακάριοι οί καθαροί τήν καρδίαν· διότι αύτοί θέλουσιν ίδεί τόν θεόν”—ματθ. 5:8

“Μακάριοι οί είρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθή υιοί θεού”—ματθ. 5:9

“Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης· διότι αυτών είναι ή βασιλεία των ουρανών”—ματθ. 5:10

“Μακάριοι είσθε όταν σάς όνειδίσωσι”—ματθ. 5:11

“Σείς είσθε το άλας της γης”—ματθ. 5:13

“Σείς είσθε τό φως του κόσμου”—ματθ. 5:14

“Δέν ήλθον νά καταλύσω, άλλά νά εκπληρώσω”—ματθ. 5:17

“Όστις λοιπόν αθέτηση μίαν τών εντολών τούτων τών ελάχιστων, καί διδάξη ούτω τούς άνθρώπσυς, ελάχιστος θέλει όνομασθή εν τη βασιλεία τών ουρανών”—ματθ. 5:19

“Έάν μή περισσεύσω ή δικαιοσύνη σας πλειότερον της τών γραμματέων καί φαρισαίων, δέν θέλετε εισέλθει εις τήν βασιλείαν τών ουρανών”—ματθ. 5:20

“Πας ό όργιζόμενος άναιτίως κατά του άδελφού αύτού, θέλει είσθαι ένοχος εις τήν κρίσιν”—ματθ. 5:22

“Φιλιώθητι μέ τόν αδελφόν σου”—ματθ. 5:24

“Πας ό βλέπων γυναίκα, διά νά επιθυμήσει αυτήν, ήδη έμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αύτού”—ματθ. 5:28

“Έάν ή δεξιά σου χειρ σέ σκανδαλίζει έκκοψον αύτήν”—ματθ. 5:30

“Συγχωρείται εις τόν άνθρωπον νά χωρισθεί τήν γυναίκα αύτού”—ματθ. 19:3

“Μή όμόσητε μηδόλως”—ματθ. 5:34

“Μή άντισταθήτε πρός τόν πονηρόν άλλ’ όστις σέ ραπίση εις τήν δεξιάν σου σιαγόνα στρέψον εις αύτόν καί τήν άλλην”—ματθ. 5:39

“Αγαπάτε τούς εχθρούς σας”—ματθ. 5:44

“Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ό πατήρ σας ό εν τοϊς ούρανοΐς είναι τέλειος”—ματθ. 5:48

“Προσέχετε νά μή κάμνητε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των άνθρώπων, διά νά βλέπησθε ύπ’ αυτών”—ματθ. 6:1

“Όταν προσεύχησαι μη έσο ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:5

“Όταν προσεύχησθε μη βατολογήσητε ώς οί εθνικοί”—ματθ. 6:7

“Όταν νηστεύητε μή γίνεσθε ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:16

“Μή θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης”—ματθ. 6:19

“Έάν ό οφθαλμός σου ήναι καθαρός, όλον τό σώμα σου θέλει είσθαι φωτεινόν”—ματθ. 6:22

Όύδείς δύναται δύο κυρίους νά δουλεύη”—ματθ. 6:24

“Μή μεριμνάτε”—ματθ. 6:25

“Ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν του θεού”—ματθ. 6:33

“Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί τής αύριον... άρκετόν είναι εις τήν ήμεραν τό κακόν αυτής”—ματθ. 6:34

“Ούτω λοιπόν προσεύχεσθε σείς”—ματθ. 6:9

“Όταν προσεύχησθε λέγετε, πάτερ ημών”—λουκ. 11:2

“Άγιασθήτω τό όνομά σου”—ματθ. 6:9

“Έλθέτω ή βασιλεία σου”—ματθ. 6:10

“Γενηθήτω το θέλημά σου, ώς έν ούρανώ καί επί της γης”—ματθ. 6:10

“Τόν άρτον ήμών τόν έπιούσιον δός εις ήμάς σήμερον”—ματθ. 6:11

“Συγχώρησον εις ημάς τάς άμαρτίας ημών διότι καί ημείς συγχωρούμεν εις πάντα άμαρτάνοντα εις ημάς”—λουκ. 11:4

“Μή φέρης ήμάς εις πειρασμόν, άλλά έλευθέρωσον ήμάς άπό τού πονηρού”—ματθ. 6:13

“Σου είναι ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα”—ματθ. 6:13

“Μή κρίνετε, διά νά μή κριθήτε”—ματθ. 7:1

“Διατί βλέπεις τό ξυλάριον τό εν τω όφθαλμώ του άδελφοΰ σου”—ματθ. 7:3

“Μή δώσητε τό άγιον εις τούς κύνας”—ματθ. 7:6

“Αιτείτε καί θέλει σάς δοθή· ζητείτε καί θέλετε εύρεϊ· κρούετε καί θέλει σάς άνοιχθη”—ματθ. 7:7

“Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε νά κάμνωσιν εις εσάς οί άνθρωποι, ούτω καί σεις κάμνετε εις αύτούς”—ματθ. 7:12

“Στενή είναι ή πύλη καί τεθλιμμένη ή όδός ή φέρουσα εις τήν ζωήν”—ματθ. 7:14

“Άγωνίζεσθε νά είσέλθητε διά τής στενής πύλης”—λουκ. 13:24

“Δέν έπεσε· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί τήν πέτραν”—ματθ. 7:25

Share this: