“Μακάριοι οί είρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθή υιοί θεού”—ματθ. 5:9
“Μακάριοι οί είρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθή υιοί θεού”—ματθ. 5:9

Ό Χριστός είναι ό “Άρχων τής ειρήνης” (Ήσ. 9:6), καί ή άποστολή Του είναι νά άποκαταστήσει τόσο στή γή όσο καί στόν ούρανό τήν ειρήνη πού διατάραξε ή άμαρτία. “Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην πρός τόν Θεόν διά τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού.” (Ρωμ. 5:1). Οποιοσδήποτε συγκατατίθεται νά άποκηρύξει τήν άμαρτία καί νά άνοίξει τήν καρδιά του στήν άγάπη τού Χριστού γίνεται συμμέτοχος τής έπουράνιας αύτής ειρήνης.
Ή ειρήνη δέν άποκτάται μέ κανέναν άλλο τρόπο. Ή χάρη τού Χριστού γενόμενη άποδεκτή μέσ’ τήν ψυχή, δαμάζει τήν είθρότητα, κατευνάζει τίς διαμάχες καί γεμίζει μέ άγάπη τήν καρδιά. Αυτός πού ειρηνεύει μέ τόν Θεό καί μέ τούς συνανθρώπους του, δέν μπορεί νά είναι δυστυχής. Δέν ύποθάλπει φθόνο στήν καρδιά του. Πονηρές εικασίες δέν έχουν θέση σ’ αύτή. Τό μίσος είναι άνύπαρκτο. Ή καρδιά ή εναρμονισμένη μέ τόν Θεό γίνεται συμμέτοχη τής ειρήνης τού ουρανού καί σκορπίζει τήν εύλογημένη επιρροή της σ’ όλους όσους βρίσκονται γύρω της. Σάν δροσοστάλες τό πνεύμα τής ειρήνης άναπαύεται πάνω στίς κουρασμένες, ταραγμένες άπ’ τή σκληρή βιοπάλη ψυχές. Οί οπαδοί τού Χριστού άποστέλλονται στόν κόσμο μέ τό άγγελμα τής ειρήνης. Οποιοσδήποτε άποκαλύπτει τή χριστιανική άγάπη μέ μιά ήρεμη, άνεπιτήδευτη επιρροή μιας καθαγιασμένης ζωής, οποιοσδήποτε μέ λόγια ή μέ έργα οδηγεί άλλους στό νά άποβάλουν τήν άμαρτία καί νά παραχωρήσουν τήν καρδιά τους στόν Θεό, άποκαλείται ειρηνοποιός.
Καί είναι “μακάριοι οί ειρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθεί υίοί Θεού.” Τό πνεύμα τής ειρήνης μαρτυρεί γιά τό σύνδεσμό τους μέ τόν ούρανό. Περιβάλλονται άπό τή γλυκειά εύωδιά τού Χριστού. Ή εύωσμία τής ζωής, ή ομορφιά τού χαρακτήρα, φανερώνουν στόν κόσμο τό γεγονός ότι είναι παιδιά τού Θεού. Καί θά άναγνωρισθούν άπό τούς άνθρώπους “ότι ήσαν μετά τού ‘Ιησού. “Πάς όστις άγαπά εκ τού Θεού έγεννήθη.” (Α’ Ίωάν 4:7). “Έάν τις δέν εχει τό Πνεύμα τού Χριστού, ούτος δέν είναι Αύτού.” Αλλά “όσοι διοικούνται ύπό τού Πνεύματος τού Θεού, ούτοι είναι υίοί Θεού.” (Ρωμ. 8:9,14).
“Καί τό ύπόλοιπον τού Ιακώβ θέλει εισθαι έν μέσω λαών πολλών ώς δρόσος άπό Κυρίου, ώς ρανίδες επί χόρτον, δστις δέν προσμένει παρά άνθρώπου ούδέ ελπίζει επί υιούς άνθρώπων.” (Μιχ. 5:7).Επί του Όρους Ομιλία

Στη βουνοπλαγιά

“Και άνοίξας τό στόμα αύτού έδίδασκεν αυτούς λέγων, μακάριοι οί πτωχοί τώ πνεύματι· διότι αύτών είναι ή βασιλεία τών ούρανών”—ματθ. 5:2-3

“Μακάριοι οί πενθούντες· διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί”—ματθ. 5:4

“Μακάριοι οί πραείς”—ματθ. 5:5

“Μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην διότι αυτοί θέλουσι χορτασθεί”—ματθ. 5:6

“Μακάριοι οί έλεήμονες· διότι αύτοί θέλουσιν έλεηθή”—ματθ. 5:7

“Μακάριοι οί καθαροί τήν καρδίαν· διότι αύτοί θέλουσιν ίδεί τόν θεόν”—ματθ. 5:8

“Μακάριοι οί είρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθή υιοί θεού”—ματθ. 5:9

“Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης· διότι αυτών είναι ή βασιλεία των ουρανών”—ματθ. 5:10

“Μακάριοι είσθε όταν σάς όνειδίσωσι”—ματθ. 5:11

“Σείς είσθε το άλας της γης”—ματθ. 5:13

“Σείς είσθε τό φως του κόσμου”—ματθ. 5:14

“Δέν ήλθον νά καταλύσω, άλλά νά εκπληρώσω”—ματθ. 5:17

“Όστις λοιπόν αθέτηση μίαν τών εντολών τούτων τών ελάχιστων, καί διδάξη ούτω τούς άνθρώπσυς, ελάχιστος θέλει όνομασθή εν τη βασιλεία τών ουρανών”—ματθ. 5:19

“Έάν μή περισσεύσω ή δικαιοσύνη σας πλειότερον της τών γραμματέων καί φαρισαίων, δέν θέλετε εισέλθει εις τήν βασιλείαν τών ουρανών”—ματθ. 5:20

“Πας ό όργιζόμενος άναιτίως κατά του άδελφού αύτού, θέλει είσθαι ένοχος εις τήν κρίσιν”—ματθ. 5:22

“Φιλιώθητι μέ τόν αδελφόν σου”—ματθ. 5:24

“Πας ό βλέπων γυναίκα, διά νά επιθυμήσει αυτήν, ήδη έμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αύτού”—ματθ. 5:28

“Έάν ή δεξιά σου χειρ σέ σκανδαλίζει έκκοψον αύτήν”—ματθ. 5:30

“Συγχωρείται εις τόν άνθρωπον νά χωρισθεί τήν γυναίκα αύτού”—ματθ. 19:3

“Μή όμόσητε μηδόλως”—ματθ. 5:34

“Μή άντισταθήτε πρός τόν πονηρόν άλλ’ όστις σέ ραπίση εις τήν δεξιάν σου σιαγόνα στρέψον εις αύτόν καί τήν άλλην”—ματθ. 5:39

“Αγαπάτε τούς εχθρούς σας”—ματθ. 5:44

“Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ό πατήρ σας ό εν τοϊς ούρανοΐς είναι τέλειος”—ματθ. 5:48

“Προσέχετε νά μή κάμνητε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των άνθρώπων, διά νά βλέπησθε ύπ’ αυτών”—ματθ. 6:1

“Όταν προσεύχησαι μη έσο ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:5

“Όταν προσεύχησθε μη βατολογήσητε ώς οί εθνικοί”—ματθ. 6:7

“Όταν νηστεύητε μή γίνεσθε ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:16

“Μή θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης”—ματθ. 6:19

“Έάν ό οφθαλμός σου ήναι καθαρός, όλον τό σώμα σου θέλει είσθαι φωτεινόν”—ματθ. 6:22

Όύδείς δύναται δύο κυρίους νά δουλεύη”—ματθ. 6:24

“Μή μεριμνάτε”—ματθ. 6:25

“Ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν του θεού”—ματθ. 6:33

“Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί τής αύριον... άρκετόν είναι εις τήν ήμεραν τό κακόν αυτής”—ματθ. 6:34

“Ούτω λοιπόν προσεύχεσθε σείς”—ματθ. 6:9

“Όταν προσεύχησθε λέγετε, πάτερ ημών”—λουκ. 11:2

“Άγιασθήτω τό όνομά σου”—ματθ. 6:9

“Έλθέτω ή βασιλεία σου”—ματθ. 6:10

“Γενηθήτω το θέλημά σου, ώς έν ούρανώ καί επί της γης”—ματθ. 6:10

“Τόν άρτον ήμών τόν έπιούσιον δός εις ήμάς σήμερον”—ματθ. 6:11

“Συγχώρησον εις ημάς τάς άμαρτίας ημών διότι καί ημείς συγχωρούμεν εις πάντα άμαρτάνοντα εις ημάς”—λουκ. 11:4

“Μή φέρης ήμάς εις πειρασμόν, άλλά έλευθέρωσον ήμάς άπό τού πονηρού”—ματθ. 6:13

“Σου είναι ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα”—ματθ. 6:13

“Μή κρίνετε, διά νά μή κριθήτε”—ματθ. 7:1

“Διατί βλέπεις τό ξυλάριον τό εν τω όφθαλμώ του άδελφοΰ σου”—ματθ. 7:3

“Μή δώσητε τό άγιον εις τούς κύνας”—ματθ. 7:6

“Αιτείτε καί θέλει σάς δοθή· ζητείτε καί θέλετε εύρεϊ· κρούετε καί θέλει σάς άνοιχθη”—ματθ. 7:7

“Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε νά κάμνωσιν εις εσάς οί άνθρωποι, ούτω καί σεις κάμνετε εις αύτούς”—ματθ. 7:12

“Στενή είναι ή πύλη καί τεθλιμμένη ή όδός ή φέρουσα εις τήν ζωήν”—ματθ. 7:14

“Άγωνίζεσθε νά είσέλθητε διά τής στενής πύλης”—λουκ. 13:24

“Δέν έπεσε· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί τήν πέτραν”—ματθ. 7:25

Share this: