Άξια Λόγου

[άξια λόγου][bleft]

Εκλεκτά

[εκλεκτά][twocolumns]

“Μακάριοι οί είρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθή υιοί θεού”—ματθ. 5:9




“Μακάριοι οί είρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθή υιοί θεού”—ματθ. 5:9

Ό Χριστός είναι ό “Άρχων τής ειρήνης” (Ήσ. 9:6), καί ή άποστολή Του είναι νά άποκαταστήσει τόσο στή γή όσο καί στόν ούρανό τήν ειρήνη πού διατάραξε ή άμαρτία. “Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην πρός τόν Θεόν διά τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού.” (Ρωμ. 5:1). Οποιοσδήποτε συγκατατίθεται νά άποκηρύξει τήν άμαρτία καί νά άνοίξει τήν καρδιά του στήν άγάπη τού Χριστού γίνεται συμμέτοχος τής έπουράνιας αύτής ειρήνης.
Ή ειρήνη δέν άποκτάται μέ κανέναν άλλο τρόπο. Ή χάρη τού Χριστού γενόμενη άποδεκτή μέσ’ τήν ψυχή, δαμάζει τήν είθρότητα, κατευνάζει τίς διαμάχες καί γεμίζει μέ άγάπη τήν καρδιά. Αυτός πού ειρηνεύει μέ τόν Θεό καί μέ τούς συνανθρώπους του, δέν μπορεί νά είναι δυστυχής. Δέν ύποθάλπει φθόνο στήν καρδιά του. Πονηρές εικασίες δέν έχουν θέση σ’ αύτή. Τό μίσος είναι άνύπαρκτο. Ή καρδιά ή εναρμονισμένη μέ τόν Θεό γίνεται συμμέτοχη τής ειρήνης τού ουρανού καί σκορπίζει τήν εύλογημένη επιρροή της σ’ όλους όσους βρίσκονται γύρω της. Σάν δροσοστάλες τό πνεύμα τής ειρήνης άναπαύεται πάνω στίς κουρασμένες, ταραγμένες άπ’ τή σκληρή βιοπάλη ψυχές. Οί οπαδοί τού Χριστού άποστέλλονται στόν κόσμο μέ τό άγγελμα τής ειρήνης. Οποιοσδήποτε άποκαλύπτει τή χριστιανική άγάπη μέ μιά ήρεμη, άνεπιτήδευτη επιρροή μιας καθαγιασμένης ζωής, οποιοσδήποτε μέ λόγια ή μέ έργα οδηγεί άλλους στό νά άποβάλουν τήν άμαρτία καί νά παραχωρήσουν τήν καρδιά τους στόν Θεό, άποκαλείται ειρηνοποιός.
Καί είναι “μακάριοι οί ειρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθεί υίοί Θεού.” Τό πνεύμα τής ειρήνης μαρτυρεί γιά τό σύνδεσμό τους μέ τόν ούρανό. Περιβάλλονται άπό τή γλυκειά εύωδιά τού Χριστού. Ή εύωσμία τής ζωής, ή ομορφιά τού χαρακτήρα, φανερώνουν στόν κόσμο τό γεγονός ότι είναι παιδιά τού Θεού. Καί θά άναγνωρισθούν άπό τούς άνθρώπους “ότι ήσαν μετά τού ‘Ιησού. “Πάς όστις άγαπά εκ τού Θεού έγεννήθη.” (Α’ Ίωάν 4:7). “Έάν τις δέν εχει τό Πνεύμα τού Χριστού, ούτος δέν είναι Αύτού.” Αλλά “όσοι διοικούνται ύπό τού Πνεύματος τού Θεού, ούτοι είναι υίοί Θεού.” (Ρωμ. 8:9,14).
“Καί τό ύπόλοιπον τού Ιακώβ θέλει εισθαι έν μέσω λαών πολλών ώς δρόσος άπό Κυρίου, ώς ρανίδες επί χόρτον, δστις δέν προσμένει παρά άνθρώπου ούδέ ελπίζει επί υιούς άνθρώπων.” (Μιχ. 5:7).
sapfiros

«Διότι μέσα στην πολλή σοφία υπάρχει πολλή γνώση και όποιος προσθέτει γνώση, προσθέτει θλίψη.»

Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Φιλοσοφία

[φιλοσοφία][threecolumns]

Μεταφυσικά

[μεταφυσικά][list]

Ψυχολογία

[ψυχολογία][grids]

Απόψεις

[απόψεις][bsummary]