Άξια Λόγου

[άξια λόγου][bleft]

Εκλεκτά

[εκλεκτά][twocolumns]

“Όταν νηστεύητε μή γίνεσθε ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:16
“Όταν νηστεύητε μή γίνεσθε ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:16

Ή νηστεία πού συνιστά ή Γραφή δέν είναι άπλώς ένας τύπος. Δέν έγκειται άποκλειστικά στήν αποχή άπό τήν τροφή, στή φορεσιά τού σάκκου, ή στό σκόρπισμα τής στάχτης πάνω στό κεφάλι. Εκείνος πού νηστεύει μέ πραγματική συντριβή γιά τήν άμαρτία δέν επιδιώκει ποτέ νά έλκύσει τήν προσοχή των άλλων.
Ό σκοπός τής νηστείας πού ό Θεός ζητάει άπό εμάς δέν είναι νά καταπονούμε τό σώμα γιά τίς άμαρτίες τής ψυχής, άλλά νά μάς βοηθήσει νά κατανοήσομε τόν άποτροπιαστικό χαρακτήρα τής άμαρτίας, ταπεινώνοντας τήν καρδιά μας μπροστά στόν Θεό καί λαβαίνοντας τή συγχωρητική Του χάρη. Ή εντολή Του στό λαό Ισραήλ ήταν: “Διαρρήξατε τήν καρδίαν σας καί μή τά ίμάτιά σας.” (Ίωήλ 2:13).
Δέν κερδίζομε τίποτε μέ τό νά ύποβαλόμαστε σέ τιμωρούς κανόνες ή νά έξαίρομε τά έργα μας, κολακευόμενοι ότι έτσι θά μπορέσομε νά εξαγοράσομε τήν κληρονομιά μας μεταξύ τών άγίων. Όταν ρώτησαν τόν Χριστό, “Τί νά κάνωμεν διά νά έργαζώμεθα τά έργα τού Θεού;” Εκείνος άπάντησε; “Τούτο είναι τό εργον τού Θεού, νά πιστεύσητε εις τούτον τόν Όποίον Εκείνος άπέστειλε.” (Ίωάν. 6:28-29). Μετάνοια θά πει νά στραφούμε άπό τόν εαυτό μας στόν Χριστό. Όταν δεχόμαστε μέ πίστη τόν Χριστό ώστε νά μπορεϊ νά ζεϊ μέσα μας τή δική Του τή ζωή, τότε φανερώνονται τά καλά μας έργα.
Ό Ιησούς είπε: “Όταν νηστεύης άλειψον τήν κεφαλήν σου καί νίψον τό πρόσωπόν σου· διά νά μή φανής εις τούς άνθρώπους ότι νηστεύεις, άλλ’ εις τόν Πατέρα σου τόν έν τώ κρύπτω.” (Ματθ. 6:17-18). Ό,τιδήποτε γίνεται γιά τή δόξα του Θεού πρέπει νά γίνεται μέ χαρά, όχι μέ λύπη καί κατήφεια. Ή θρησκεία τού Ίησοϋ δέν περιέχει τίποτε άπολύτως πού νά προξενεί κατήφεια. Όταν οί Χριστιανοί δίνουν μέ τήν καταθλιπτική τους στάση τήν εντύπωση ότι είναι άπογοητευμένοι άπό Τόν Κύριό τους, παρουσιάζουν μιά παραποιημένη εικόνα του χαρακτήρα Του καί γίνονται άφορμή νά έκφράζονται μέ δυσμένεια οί εχθροί Του. Μπορεϊ μέ τά χείλη νά ομολογούν ότι ό Θεός είναι Πατέρας τους, άλλ’ ή θλίψη καί ή μελαγχολία τους τούς παρουσιάζουν στά μάτια του κόσμου σάν ορφανούς.
Ό Χριστός μάς θέλει νά παρουσιάζομε τή ζωή τής ύπηρεσίας Του έλκυστική, όπως πραγματικά είναι. Κάμετε γνωστές τίς ταλαιπωρίες σας καί τούς κρυφούς καϋμούς τής καρδιάς σας στόν συμπονετικό Σωτήρα. Εγκαταλεϊψτε τά βάρη σας στή βάση τού σταυρού καί συνεχεϊστε τήν πορεία σας μέ χαρά, ζώντας μέ τήν άγάπη ‘Εκείνου ό Όποιος πρώτος σάς άγάπησε. Οί άνθρωποι μπορεί νά άγνοούν τό εργο πού έπιτελεΐται σιωπηλά άνάμεσα στόν Θεό καί στήν ψυχή. Τά άποτελέσματα όμως τής έπίδρασης του Πνεύματος πάνω στήν καρδιά γίνονται άντιληπτά άπ’ όλους, έπειδή “ό Πατήρ σου ό βλέπων έν τώ κρύπτω θέλει σοί άνταποδώσει έν τώ φανερώ.”
sapfiros

«Διότι μέσα στην πολλή σοφία υπάρχει πολλή γνώση και όποιος προσθέτει γνώση, προσθέτει θλίψη.»

Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Φιλοσοφία

[φιλοσοφία][threecolumns]

Μεταφυσικά

[μεταφυσικά][list]

Ψυχολογία

[ψυχολογία][grids]

Απόψεις

[απόψεις][bsummary]