11 Φεβ 2016

“Όταν νηστεύητε μή γίνεσθε ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:16
“Όταν νηστεύητε μή γίνεσθε ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:16

Ή νηστεία πού συνιστά ή Γραφή δέν είναι άπλώς ένας τύπος. Δέν έγκειται άποκλειστικά στήν αποχή άπό τήν τροφή, στή φορεσιά τού σάκκου, ή στό σκόρπισμα τής στάχτης πάνω στό κεφάλι. Εκείνος πού νηστεύει μέ πραγματική συντριβή γιά τήν άμαρτία δέν επιδιώκει ποτέ νά έλκύσει τήν προσοχή των άλλων.
Ό σκοπός τής νηστείας πού ό Θεός ζητάει άπό εμάς δέν είναι νά καταπονούμε τό σώμα γιά τίς άμαρτίες τής ψυχής, άλλά νά μάς βοηθήσει νά κατανοήσομε τόν άποτροπιαστικό χαρακτήρα τής άμαρτίας, ταπεινώνοντας τήν καρδιά μας μπροστά στόν Θεό καί λαβαίνοντας τή συγχωρητική Του χάρη. Ή εντολή Του στό λαό Ισραήλ ήταν: “Διαρρήξατε τήν καρδίαν σας καί μή τά ίμάτιά σας.” (Ίωήλ 2:13).
Δέν κερδίζομε τίποτε μέ τό νά ύποβαλόμαστε σέ τιμωρούς κανόνες ή νά έξαίρομε τά έργα μας, κολακευόμενοι ότι έτσι θά μπορέσομε νά εξαγοράσομε τήν κληρονομιά μας μεταξύ τών άγίων. Όταν ρώτησαν τόν Χριστό, “Τί νά κάνωμεν διά νά έργαζώμεθα τά έργα τού Θεού;” Εκείνος άπάντησε; “Τούτο είναι τό εργον τού Θεού, νά πιστεύσητε εις τούτον τόν Όποίον Εκείνος άπέστειλε.” (Ίωάν. 6:28-29). Μετάνοια θά πει νά στραφούμε άπό τόν εαυτό μας στόν Χριστό. Όταν δεχόμαστε μέ πίστη τόν Χριστό ώστε νά μπορεϊ νά ζεϊ μέσα μας τή δική Του τή ζωή, τότε φανερώνονται τά καλά μας έργα.
Ό Ιησούς είπε: “Όταν νηστεύης άλειψον τήν κεφαλήν σου καί νίψον τό πρόσωπόν σου· διά νά μή φανής εις τούς άνθρώπους ότι νηστεύεις, άλλ’ εις τόν Πατέρα σου τόν έν τώ κρύπτω.” (Ματθ. 6:17-18). Ό,τιδήποτε γίνεται γιά τή δόξα του Θεού πρέπει νά γίνεται μέ χαρά, όχι μέ λύπη καί κατήφεια. Ή θρησκεία τού Ίησοϋ δέν περιέχει τίποτε άπολύτως πού νά προξενεί κατήφεια. Όταν οί Χριστιανοί δίνουν μέ τήν καταθλιπτική τους στάση τήν εντύπωση ότι είναι άπογοητευμένοι άπό Τόν Κύριό τους, παρουσιάζουν μιά παραποιημένη εικόνα του χαρακτήρα Του καί γίνονται άφορμή νά έκφράζονται μέ δυσμένεια οί εχθροί Του. Μπορεϊ μέ τά χείλη νά ομολογούν ότι ό Θεός είναι Πατέρας τους, άλλ’ ή θλίψη καί ή μελαγχολία τους τούς παρουσιάζουν στά μάτια του κόσμου σάν ορφανούς.
Ό Χριστός μάς θέλει νά παρουσιάζομε τή ζωή τής ύπηρεσίας Του έλκυστική, όπως πραγματικά είναι. Κάμετε γνωστές τίς ταλαιπωρίες σας καί τούς κρυφούς καϋμούς τής καρδιάς σας στόν συμπονετικό Σωτήρα. Εγκαταλεϊψτε τά βάρη σας στή βάση τού σταυρού καί συνεχεϊστε τήν πορεία σας μέ χαρά, ζώντας μέ τήν άγάπη ‘Εκείνου ό Όποιος πρώτος σάς άγάπησε. Οί άνθρωποι μπορεί νά άγνοούν τό εργο πού έπιτελεΐται σιωπηλά άνάμεσα στόν Θεό καί στήν ψυχή. Τά άποτελέσματα όμως τής έπίδρασης του Πνεύματος πάνω στήν καρδιά γίνονται άντιληπτά άπ’ όλους, έπειδή “ό Πατήρ σου ό βλέπων έν τώ κρύπτω θέλει σοί άνταποδώσει έν τώ φανερώ.”Επί του Όρους Ομιλία

Στη βουνοπλαγιά

“Και άνοίξας τό στόμα αύτού έδίδασκεν αυτούς λέγων, μακάριοι οί πτωχοί τώ πνεύματι· διότι αύτών είναι ή βασιλεία τών ούρανών”—ματθ. 5:2-3

“Μακάριοι οί πενθούντες· διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί”—ματθ. 5:4

“Μακάριοι οί πραείς”—ματθ. 5:5

“Μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην διότι αυτοί θέλουσι χορτασθεί”—ματθ. 5:6

“Μακάριοι οί έλεήμονες· διότι αύτοί θέλουσιν έλεηθή”—ματθ. 5:7

“Μακάριοι οί καθαροί τήν καρδίαν· διότι αύτοί θέλουσιν ίδεί τόν θεόν”—ματθ. 5:8

“Μακάριοι οί είρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθή υιοί θεού”—ματθ. 5:9

“Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης· διότι αυτών είναι ή βασιλεία των ουρανών”—ματθ. 5:10

“Μακάριοι είσθε όταν σάς όνειδίσωσι”—ματθ. 5:11

“Σείς είσθε το άλας της γης”—ματθ. 5:13

“Σείς είσθε τό φως του κόσμου”—ματθ. 5:14

“Δέν ήλθον νά καταλύσω, άλλά νά εκπληρώσω”—ματθ. 5:17

“Όστις λοιπόν αθέτηση μίαν τών εντολών τούτων τών ελάχιστων, καί διδάξη ούτω τούς άνθρώπσυς, ελάχιστος θέλει όνομασθή εν τη βασιλεία τών ουρανών”—ματθ. 5:19

“Έάν μή περισσεύσω ή δικαιοσύνη σας πλειότερον της τών γραμματέων καί φαρισαίων, δέν θέλετε εισέλθει εις τήν βασιλείαν τών ουρανών”—ματθ. 5:20

“Πας ό όργιζόμενος άναιτίως κατά του άδελφού αύτού, θέλει είσθαι ένοχος εις τήν κρίσιν”—ματθ. 5:22

“Φιλιώθητι μέ τόν αδελφόν σου”—ματθ. 5:24

“Πας ό βλέπων γυναίκα, διά νά επιθυμήσει αυτήν, ήδη έμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αύτού”—ματθ. 5:28

“Έάν ή δεξιά σου χειρ σέ σκανδαλίζει έκκοψον αύτήν”—ματθ. 5:30

“Συγχωρείται εις τόν άνθρωπον νά χωρισθεί τήν γυναίκα αύτού”—ματθ. 19:3

“Μή όμόσητε μηδόλως”—ματθ. 5:34

“Μή άντισταθήτε πρός τόν πονηρόν άλλ’ όστις σέ ραπίση εις τήν δεξιάν σου σιαγόνα στρέψον εις αύτόν καί τήν άλλην”—ματθ. 5:39

“Αγαπάτε τούς εχθρούς σας”—ματθ. 5:44

“Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ό πατήρ σας ό εν τοϊς ούρανοΐς είναι τέλειος”—ματθ. 5:48

“Προσέχετε νά μή κάμνητε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των άνθρώπων, διά νά βλέπησθε ύπ’ αυτών”—ματθ. 6:1

“Όταν προσεύχησαι μη έσο ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:5

“Όταν προσεύχησθε μη βατολογήσητε ώς οί εθνικοί”—ματθ. 6:7

“Όταν νηστεύητε μή γίνεσθε ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:16

“Μή θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης”—ματθ. 6:19

“Έάν ό οφθαλμός σου ήναι καθαρός, όλον τό σώμα σου θέλει είσθαι φωτεινόν”—ματθ. 6:22

Όύδείς δύναται δύο κυρίους νά δουλεύη”—ματθ. 6:24

“Μή μεριμνάτε”—ματθ. 6:25

“Ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν του θεού”—ματθ. 6:33

“Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί τής αύριον... άρκετόν είναι εις τήν ήμεραν τό κακόν αυτής”—ματθ. 6:34

“Ούτω λοιπόν προσεύχεσθε σείς”—ματθ. 6:9

“Όταν προσεύχησθε λέγετε, πάτερ ημών”—λουκ. 11:2

“Άγιασθήτω τό όνομά σου”—ματθ. 6:9

“Έλθέτω ή βασιλεία σου”—ματθ. 6:10

“Γενηθήτω το θέλημά σου, ώς έν ούρανώ καί επί της γης”—ματθ. 6:10

“Τόν άρτον ήμών τόν έπιούσιον δός εις ήμάς σήμερον”—ματθ. 6:11

“Συγχώρησον εις ημάς τάς άμαρτίας ημών διότι καί ημείς συγχωρούμεν εις πάντα άμαρτάνοντα εις ημάς”—λουκ. 11:4

“Μή φέρης ήμάς εις πειρασμόν, άλλά έλευθέρωσον ήμάς άπό τού πονηρού”—ματθ. 6:13

“Σου είναι ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα”—ματθ. 6:13

“Μή κρίνετε, διά νά μή κριθήτε”—ματθ. 7:1

“Διατί βλέπεις τό ξυλάριον τό εν τω όφθαλμώ του άδελφοΰ σου”—ματθ. 7:3

“Μή δώσητε τό άγιον εις τούς κύνας”—ματθ. 7:6

“Αιτείτε καί θέλει σάς δοθή· ζητείτε καί θέλετε εύρεϊ· κρούετε καί θέλει σάς άνοιχθη”—ματθ. 7:7

“Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε νά κάμνωσιν εις εσάς οί άνθρωποι, ούτω καί σεις κάμνετε εις αύτούς”—ματθ. 7:12

“Στενή είναι ή πύλη καί τεθλιμμένη ή όδός ή φέρουσα εις τήν ζωήν”—ματθ. 7:14

“Άγωνίζεσθε νά είσέλθητε διά τής στενής πύλης”—λουκ. 13:24

“Δέν έπεσε· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί τήν πέτραν”—ματθ. 7:25
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...