Χρήσιμα

“Σου είναι ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα”—ματθ. 6:13
“Σου είναι ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα”—ματθ. 6:13

Όπως ή πρώτη έτσι καί ή τελευταία φράση τής Κυριακής Προσευχής άναφέρεται στόν Θεό τόν Οποίο τοποθετεί πάνω άπό κάθε δύναμη καί εξουσία καί “ύπέρ πάν όνομα όνομαζόμενον.” Ό Σωτήρας άτένιζε στά χρόνια πού περίμεναν τούς άποστόλους, όχι έτσι όπως αύτοί τά οραματίζονταν, χαρούμενα καί πλέοντα σέ πελάγη εύδαιμονίας καί κοσμικών τιμών, άλλά σκοτεινά άπό τό ξέσπασμα τής θύελλας του άνθρώπινου μίσους καί τής σατανικής οργής. Άνάμεσα σέ συγκλονιστικά πολιτικά γεγονότα καί καταστροφές, ή ζωή τών αποστόλων θά ζώνονταν άπό διάφορους κινδύνους καί επανειλημμένα οί ψυχές τους θά γέμιζαν μέ φόβο. Θά εβλεπαν τήν Ιερουσαλήμ νά ερημώνεται, τό ίερό νά ισοπεδώνεται, τό ιερατικό σύστημα γιά πάντα νά άφανίζεται καί τό λαό του Ισραήλ νά διασκορπίζεται στά πέρατα τής γης σάν άνεμοδαρμένα ναυάγια πάνω σέ πανέρημη άκτή. Ό Ίησοϋς είπε: “Θέλετε άκούσει πολέμους καί φήμας πολέμων.” “Θέλει έγερθή έθνος επί έθνος καί βασιλεία επί βασιλείαν· καί θέλουσι γείνει πεΐναι καί λοιμοί καί σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δέ ταύτα είναι άρχαί ώδίνων.” (Ματθ. 24:6-8). Παρ’ όλα αύτά οί οπαδοί τού Χριστού δέν έπρεπε νά φοβούνται ότι οί ελπίδες τους θά πήγαιναν χαμένες ή ότι ό Θεός είχε λησμονήσει τή γή. Ή δύναμη καί ή δόξα άνήκουν σ’ Αύτόν τού Οποίου οπωσδήποτε οί μεγάλοι σκοποί άνεμπόδιστοι βαίνουν τελικά πρός τήν ολοσχερή εκπλήρωσή τους. Στήν προσευχή όπου εκφράζουν τίς καθημερινές τους άνάγκες, οί μαθητές παροτρύνονται νά στρέψουν τά βλέμματα ψηλά πάνω άπ’ όλη τή δύναμη καί τήν κυριαρχία τού κακού, πρός τόν Κύριο καί Θεό τους, του Όποίου ή βασιλεία διοικεί τά πάντα καί ό Όποίος είναι Πατέρας τους καί Φίλος τους παντοτεινός.
Ή καταστροφή τής Ιερουσαλήμ άποτελεΐ τό σύμβολο τής τελικής καταστροφής πού πρόκειται νά κατακλύσει τόν κόσμο. Οι προφητείες πού βρήκαν μερική μόνο εκπλήρωση στήν κατάρρευση τής Ιερουσαλήμ θά βρούν τήν ολοκληρωτική τους εκπλήρωση στίς έσχατες ήμερες. Ζούμε τώρα δρασκελίζοντας τό κατώφλι μεγάλων καί δραματικών γεγονότων. Μάς περιμένει μιά τέτοια κρίση πού παρόμοια ποτέ δέν εχει ίδεϊ ό κόσμος. Άλλά τό ίδιο τώρα παρήγορη γιά μάς, όπως καί γιά τούς πρώτους εκείνους μαθητές, έρχεται ή διαβεβαίωση ότι ό Κυρίαρχος Θεός κυβερνάει τά πάντα καί ότι ή αλληλουχία τών έπερχομένων γεγονότων κατευθύνεται άπό τά χέρια τού Δημιουργού μας. Ή μεγαλειότητα τού ουρανού διευθύνει τήν τύχη τών εθνών καθώς καί τά συμφέροντα τής εκκλησίας Του. Ό θεϊκός Δάσκαλος απευθύνεται στόν κάθε συντελεστή γιά τήν εκπλήρωση τών σχεδίων Του μέ τά ίδια λόγια πού άπηύθυνε στόν βασιλιά Κύρο: “Έγώ σέ περιέζωσα αν καί δέν Μέ έγνώρισας.” (Ήσ. 45:5).
Στήν δράση τού προφήτη Ιεζεκιήλ τά χερουβείμ παρουσιάζονται μ’ ένα χέρι κάτω άπ’ τίς φτερούγες τους. Αύτό διδάσκει τούς δούλους Του ότι τήν επιτυχία τους τήν οφείλουν στή θεϊκή δύναμη. Εκείνοι τούς όποίους ό Θεός χρησιμοποιεί γιά αγγελιοφόρους Του δέν πρέπει νά νομίζουν ότι τό έργο Του έξαρτάται άπ’ αύτούς. Σέ περιορισμένα ανθρώπινα όντα δέν άνατίθεται νά σηκώσουν μιά τέτοια βαρειά εύθύνη. Εκείνος ό Όποίος δέν κοιμάται καί ό Όποίος εργάζεται άκατάπαυστα γιά τήν εκπλήρωση τών σχεδίων Του, θά άποπερατώσει ό ίδιος τό έργο Του. Θά άνατρέψει τούς σκοπούς τών πονηρών άνθρώπων καί θά προκαλέσει σύγχυση στίς βουλές εκείνων πού έβαλαν γιά στόχο τους νά βλάψουν τό λαό Του. Αύτός πού είναι ό Βασιλιάς καί Κύριος τών δυνάμεων έχει στημένο τό θρόνο Του άνάμεσα στά σεραφείμ καί θά φυλάξει τά τέκνα Του άσφαλη άνάμεσα στήν ταραχή καί στή διαμάχη τών εθνών. Αύτός πού διοικεί στόν ούρανό είναι ό Λυτρωτής μας. Αύτός άναμετράει τήν κάθε δοκιμασία καί ελέγχει τή φωτιά μέσ’ τό καμίνι άπ’ όπου ή κάθε ψυχή πρέπει νά περάσει. Όταν τά προπύργια τών επιγείων βασιλέων θά καταρρέουν, όταν τά βέλη τής οργής Του θά διαπερνούν τίς καρδιές τών εχθρών Του, ό λαός Του θά επαναπαύεται στά χέρια Του άσφαλής.
“Σού, Κύριε, είναι ή μεγαλωσύνη καί ή δύναμις καί ή τιμή καί ή νίκη καί ή δόξα· διότι Σοϋ είναι πάντα τά έν ούρανώ καί τά επί γης... καί εις τήν χειρα Σου τό νά μεγαλύνης καί νά ισχυροποιης τά πάντα.” (Α’ Χρον. 29:11,12).Επί του Όρους Ομιλία

Στη βουνοπλαγιά

“Και άνοίξας τό στόμα αύτού έδίδασκεν αυτούς λέγων, μακάριοι οί πτωχοί τώ πνεύματι· διότι αύτών είναι ή βασιλεία τών ούρανών”—ματθ. 5:2-3

“Μακάριοι οί πενθούντες· διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί”—ματθ. 5:4

“Μακάριοι οί πραείς”—ματθ. 5:5

“Μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην διότι αυτοί θέλουσι χορτασθεί”—ματθ. 5:6

“Μακάριοι οί έλεήμονες· διότι αύτοί θέλουσιν έλεηθή”—ματθ. 5:7

“Μακάριοι οί καθαροί τήν καρδίαν· διότι αύτοί θέλουσιν ίδεί τόν θεόν”—ματθ. 5:8

“Μακάριοι οί είρηνοποιοί· διότι αύτοί θέλουσιν όνομασθή υιοί θεού”—ματθ. 5:9

“Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης· διότι αυτών είναι ή βασιλεία των ουρανών”—ματθ. 5:10

“Μακάριοι είσθε όταν σάς όνειδίσωσι”—ματθ. 5:11

“Σείς είσθε το άλας της γης”—ματθ. 5:13

“Σείς είσθε τό φως του κόσμου”—ματθ. 5:14

“Δέν ήλθον νά καταλύσω, άλλά νά εκπληρώσω”—ματθ. 5:17

“Όστις λοιπόν αθέτηση μίαν τών εντολών τούτων τών ελάχιστων, καί διδάξη ούτω τούς άνθρώπσυς, ελάχιστος θέλει όνομασθή εν τη βασιλεία τών ουρανών”—ματθ. 5:19

“Έάν μή περισσεύσω ή δικαιοσύνη σας πλειότερον της τών γραμματέων καί φαρισαίων, δέν θέλετε εισέλθει εις τήν βασιλείαν τών ουρανών”—ματθ. 5:20

“Πας ό όργιζόμενος άναιτίως κατά του άδελφού αύτού, θέλει είσθαι ένοχος εις τήν κρίσιν”—ματθ. 5:22

“Φιλιώθητι μέ τόν αδελφόν σου”—ματθ. 5:24

“Πας ό βλέπων γυναίκα, διά νά επιθυμήσει αυτήν, ήδη έμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αύτού”—ματθ. 5:28

“Έάν ή δεξιά σου χειρ σέ σκανδαλίζει έκκοψον αύτήν”—ματθ. 5:30

“Συγχωρείται εις τόν άνθρωπον νά χωρισθεί τήν γυναίκα αύτού”—ματθ. 19:3

“Μή όμόσητε μηδόλως”—ματθ. 5:34

“Μή άντισταθήτε πρός τόν πονηρόν άλλ’ όστις σέ ραπίση εις τήν δεξιάν σου σιαγόνα στρέψον εις αύτόν καί τήν άλλην”—ματθ. 5:39

“Αγαπάτε τούς εχθρούς σας”—ματθ. 5:44

“Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ό πατήρ σας ό εν τοϊς ούρανοΐς είναι τέλειος”—ματθ. 5:48

“Προσέχετε νά μή κάμνητε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των άνθρώπων, διά νά βλέπησθε ύπ’ αυτών”—ματθ. 6:1

“Όταν προσεύχησαι μη έσο ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:5

“Όταν προσεύχησθε μη βατολογήσητε ώς οί εθνικοί”—ματθ. 6:7

“Όταν νηστεύητε μή γίνεσθε ώς οί ύποκριταί”—ματθ. 6:16

“Μή θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης”—ματθ. 6:19

“Έάν ό οφθαλμός σου ήναι καθαρός, όλον τό σώμα σου θέλει είσθαι φωτεινόν”—ματθ. 6:22

Όύδείς δύναται δύο κυρίους νά δουλεύη”—ματθ. 6:24

“Μή μεριμνάτε”—ματθ. 6:25

“Ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν του θεού”—ματθ. 6:33

“Μή μεριμνήσητε λοιπόν περί τής αύριον... άρκετόν είναι εις τήν ήμεραν τό κακόν αυτής”—ματθ. 6:34

“Ούτω λοιπόν προσεύχεσθε σείς”—ματθ. 6:9

“Όταν προσεύχησθε λέγετε, πάτερ ημών”—λουκ. 11:2

“Άγιασθήτω τό όνομά σου”—ματθ. 6:9

“Έλθέτω ή βασιλεία σου”—ματθ. 6:10

“Γενηθήτω το θέλημά σου, ώς έν ούρανώ καί επί της γης”—ματθ. 6:10

“Τόν άρτον ήμών τόν έπιούσιον δός εις ήμάς σήμερον”—ματθ. 6:11

“Συγχώρησον εις ημάς τάς άμαρτίας ημών διότι καί ημείς συγχωρούμεν εις πάντα άμαρτάνοντα εις ημάς”—λουκ. 11:4

“Μή φέρης ήμάς εις πειρασμόν, άλλά έλευθέρωσον ήμάς άπό τού πονηρού”—ματθ. 6:13

“Σου είναι ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα”—ματθ. 6:13

“Μή κρίνετε, διά νά μή κριθήτε”—ματθ. 7:1

“Διατί βλέπεις τό ξυλάριον τό εν τω όφθαλμώ του άδελφοΰ σου”—ματθ. 7:3

“Μή δώσητε τό άγιον εις τούς κύνας”—ματθ. 7:6

“Αιτείτε καί θέλει σάς δοθή· ζητείτε καί θέλετε εύρεϊ· κρούετε καί θέλει σάς άνοιχθη”—ματθ. 7:7

“Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε νά κάμνωσιν εις εσάς οί άνθρωποι, ούτω καί σεις κάμνετε εις αύτούς”—ματθ. 7:12

“Στενή είναι ή πύλη καί τεθλιμμένη ή όδός ή φέρουσα εις τήν ζωήν”—ματθ. 7:14

“Άγωνίζεσθε νά είσέλθητε διά τής στενής πύλης”—λουκ. 13:24

“Δέν έπεσε· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί τήν πέτραν”—ματθ. 7:25

Share this: