Τόν ἐρώτησα· 

-Πῶς θά μπορέσω νά ἀπαλλαγῶ ἀπό τήν θεομίσητη ὑπερηφάνεια, 

καί ἐκεῖνος μέ ἀγάπη καί ταπείνωση, μοῦ ἀπήντησε· 

-Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἡμῶν λέγουν ὅτι κάθε ἁμαρτία νικᾶται μέ τήν ἀντίστοιχη ἐνάντια ἀρετή.


Ὁ φθόνος μέ τήν ἀγάπη, 


ἡ ὑπερηφάνεια μέ τήν ταπείνωση, 

ἡ φιλαργυρία μέ τήν ἀκτημοσύνη, 


ἡ πλεονεξία μέ τήν ἐλεημοσύνη, 

ἡ ἀσπλαγχνία μέ τήν εὐσπλαγχνία, 

ἡ ἀμέλεια μέ τήν ἐπιμέλεια, 

ἡ γαστριμαργία μέ τήν νηστεία,

ἡ  κοιλιοδουλεία μέ τήν ἐγκράτεια

ἡ πολυλογία μέ τή σιωπή, 

ἡ κατάκρισις μέ τήν αὐτομεμψία, 

καί ἐν γένει 

κάθε κακία νικᾶται μέ κάθε ἀρετή, 


ὡς λέγει καί ὁ προφήτης Δαβίδ· 

«Ἔκκλινον ἀπό κακοῦ καί ποίησον ἀγαθόν».

Ἐάν θέλης νά ἀπαλλαγῆς καί ἐσύ 

καί ἐγώ καί ὅλοι οἱ Χριστιανοί 

ἀπό τήν ἁμαρτία τῆς ὑπερηφάνειας, 

τήν μάνα καί γεννήτρια ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν 

καί πρόξενον ὅλων τῶν κακῶν, 

θά ἀπαλλαγοῦμε διά τῆς ταπεινοφροσύνης…


Share To:

Post A Comment: