Νοεμβρίου 2011


               Δείτε τα Tabs σε λειτουργία 


Μετά από πολλές ερωτήσεις που δέχτηκα, για το πως έβαλα τα Tabs που έχω στην πλαϊνή μου μπάρα , σήμερα αποφάσισα να δούμε, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο τμήμα στο sidebar μας .
Ένα Αυτόματο tabbed section , όπου μπορούμε να συμπεριλάβουμε διάφορα gadgets .

Για παράδειγμα , Αναγνώστες , αρχειοθήκη και ότι άλλο θέλετε εσείς !

Τα συγκεκριμένα Tabs χρησιμοποιούν την δυνατότητα variables , δηλαδή , περιλαμβάνει τη χρήση μεταβλητών που μας δίνει την δυνατότητα να επεξεργαστούμε τους χρωματικούς συνδυασμούς , από την καρτέλα ελέγχου του Blogger.

ΑΣ ΔΟΎΜΕ ΤΏΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΟΥΜΕ ΣΤΟ BLOG ΜΑΣ :


1 . Συνδεθείτε στο Blogger λογαριασμό σας και πηγαίνετε Σχεδίαση >> Επεξεργασία HTML και πατήστε στο κουτάκι Επέκταση προτύπων γραφικών στοιχείων 

2  . Εντοπίστε στο πρότυπό σας την ετικέτα </ head> και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα ακριβώς από πάνω :


<script type='text/javascript'> 
//<![CDATA[ 
document.write('<style type="text/css">.tabber{display:none;}<\/style>'); 
function tabberObj(argsObj) 
{ 
 var arg; 
 this.div = null; 
 this.classMain = "tabber"; 
 this.classMainLive = "tabberlive"; 
 this.classTab = "tabbertab"; 
 this.classTabDefault = "tabbertabdefault"; 
 this.classNav = "tabbernav"; 
 this.classTabHide = "tabbertabhide"; 
 this.classNavActive = "tabberactive"; 
 this.titleElements = ['h2','h3','h4','h5','h6']; 
 this.titleElementsStripHTML = true; 
 this.removeTitle = true; 
 this.addLinkId = false; 
 this.linkIdFormat = '<tabberid>nav<tabnumberone>'; 
 for (arg in argsObj) { this[arg] = argsObj[arg]; } 
 this.REclassMain = new RegExp('\\b' + this.classMain + '\\b', 'gi'); 
 this.REclassMainLive = new RegExp('\\b' + this.classMainLive + '\\b', 'gi'); 
 this.REclassTab = new RegExp('\\b' + this.classTab + '\\b', 'gi'); 
 this.REclassTabDefault = new RegExp('\\b' + this.classTabDefault + '\\b', 'gi'); 
 this.REclassTabHide = new RegExp('\\b' + this.classTabHide + '\\b', 'gi'); 
 this.tabs = new Array(); 
 if (this.div) { 
  this.init(this.div); 
  this.div = null; 
 } 
} 
tabberObj.prototype.init = function(e) 
{ 
 var 
 childNodes, 
 i, i2, 
 t, 
 defaultTab=0, 
 DOM_ul, 
 DOM_li, 
 DOM_a, 
 aId, 
 headingElement; 
 if (!document.getElementsByTagName) { return false; } 
 if (e.id) { 
  this.id = e.id; 
 } 
 this.tabs.length = 0; 
 childNodes = e.childNodes; 
 for(i=0; i < childNodes.length; i++) { 
  if(childNodes[i].className && 
    childNodes[i].className.match(this.REclassTab)) { 
   t = new Object(); 
   t.div = childNodes[i]; 
   this.tabs[this.tabs.length] = t; 
   if (childNodes[i].className.match(this.REclassTabDefault)) { 
  defaultTab = this.tabs.length-1; 
   } 
  } 
 } 
 DOM_ul = document.createElement("ul"); 
 DOM_ul.className = this.classNav; 
 for (i=0; i < this.tabs.length; i++) { 
  t = this.tabs[i]; 
  t.headingText = t.div.title; 
  if (this.removeTitle) { t.div.title = ''; } 
  if (!t.headingText) { 
   for (i2=0; i2<this.titleElements.length; i2++) { 
  headingElement = t.div.getElementsByTagName(this.titleElements[i2])[0]; 
  if (headingElement) { 
   t.headingText = headingElement.innerHTML; 
   if (this.titleElementsStripHTML) { 
    t.headingText.replace(/<br>/gi," "); 
    t.headingText = t.headingText.replace(/<[^>]+>/g,""); 
   } 
   break; 
  } 
   } 
  } 
  if (!t.headingText) { 
   t.headingText = i + 1; 
  } 
  DOM_li = document.createElement("li"); 
  t.li = DOM_li; 
  DOM_a = document.createElement("a"); 
  DOM_a.appendChild(document.createTextNode(t.headingText)); 
  DOM_a.href = "javascript:void(null);"; 
  DOM_a.title = t.headingText; 
  DOM_a.onclick = this.navClick; 
  DOM_a.tabber = this; 
  DOM_a.tabberIndex = i; 
  if (this.addLinkId && this.linkIdFormat) { 
   aId = this.linkIdFormat; 
   aId = aId.replace(/<tabberid>/gi, this.id); 
   aId = aId.replace(/<tabnumberzero>/gi, i); 
   aId = aId.replace(/<tabnumberone>/gi, i+1); 
   aId = aId.replace(/<tabtitle>/gi, t.headingText.replace(/[^a-zA-Z0-9\-]/gi, '')); 
   DOM_a.id = aId; 
  } 
  DOM_li.appendChild(DOM_a); 
  DOM_ul.appendChild(DOM_li); 
 } 
 e.insertBefore(DOM_ul, e.firstChild); 
 e.className = e.className.replace(this.REclassMain, this.classMainLive); 
 this.tabShow(defaultTab); 
 if (typeof this.onLoad == 'function') { 
  this.onLoad({tabber:this}); 
 } 
 return this; 
}; 
tabberObj.prototype.navClick = function(event) 
{ 
 var 
 rVal, 
 a, 
 self, 
 tabberIndex, 
 onClickArgs; 
 a = this; 
 if (!a.tabber) { return false; } 
 self = a.tabber; 
 tabberIndex = a.tabberIndex; 
 a.blur(); 
 if (typeof self.onClick == 'function') { 
  onClickArgs = {'tabber':self, 'index':tabberIndex, 'event':event}; 
  /* IE uses a different way to access the event object */ 
  if (!event) { onClickArgs.event = window.event; } 
  rVal = self.onClick(onClickArgs); 
  if (rVal === false) { return false; } 
 } 
 self.tabShow(tabberIndex); 
 return false; 
}; 
tabberObj.prototype.tabHideAll = function() 
{ 
 var i; 
 for (i = 0; i < this.tabs.length; i++) { 
  this.tabHide(i); 
 } 
}; 
tabberObj.prototype.tabHide = function(tabberIndex) 
{ 
 var div; 
 if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; } 
 div = this.tabs[tabberIndex].div; 
 if (!div.className.match(this.REclassTabHide)) { 
  div.className += ' ' + this.classTabHide; 
 } 
 this.navClearActive(tabberIndex); 
 return this; 
}; 
tabberObj.prototype.tabShow = function(tabberIndex) 
{
 var div; 
 if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; } 
 this.tabHideAll(); 
 div = this.tabs[tabberIndex].div; 
 div.className = div.className.replace(this.REclassTabHide, ''); 
 this.navSetActive(tabberIndex); 
 if (typeof this.onTabDisplay == 'function') { 
  this.onTabDisplay({'tabber':this, 'index':tabberIndex}); 
 } 
 return this; 
}; 
tabberObj.prototype.navSetActive = function(tabberIndex) 
{
 this.tabs[tabberIndex].li.className = this.classNavActive; 
 return this; 
}; 
tabberObj.prototype.navClearActive = function(tabberIndex) 
{
 this.tabs[tabberIndex].li.className = ''; 
 return this; 
}; 
function tabberAutomatic(tabberArgs) 
{ 
 var 
  tempObj, 
  divs, 
  i; 
 if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; } 
 tempObj = new tabberObj(tabberArgs); 
 divs = document.getElementsByTagName("div"); 
 for (i=0; i < divs.length; i++) { 
  if (divs[i].className && 
  divs[i].className.match(tempObj.REclassMain)) { 
   tabberArgs.div = divs[i]; 
   divs[i].tabber = new tabberObj(tabberArgs); 
  } 
 } 
 return this; 
} 
function tabberAutomaticOnLoad(tabberArgs) 
{ 
 var oldOnLoad; 
 if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; } 
 oldOnLoad = window.onload; 
 if (typeof window.onload != 'function') { 
  window.onload = function() { 
   tabberAutomatic(tabberArgs); 
  }; 
 } else { 
  window.onload = function() { 
   oldOnLoad(); 
   tabberAutomatic(tabberArgs); 
  }; 
 } 
} 
/* Run tabberAutomaticOnload() unless the "manualStartup" option was specified */ 
if (typeof tabberOptions == 'undefined') { 
  tabberAutomaticOnLoad(); 
} else { 
 if (!tabberOptions['manualStartup']) { 
  tabberAutomaticOnLoad(tabberOptions); 
 } 
} 
//]]> 
</script>

  

3 . Τώρα εντοπίστε στο πρότυπό σας την ετικέτα ]]></b:skin> και επικολλήστε τους παρακάτω κωδικούς ακριβώς από πάνω :


/*-- tabbed section starts --- */
.tabberlive{
margin:0;
padding:5px;
clear:both;
background:$tbbxbgcolor;
border:1px solid $tbbxbrcolor;
}
.tabbernav {
margin:0;
padding: 3px 0;
border-bottom: 1px solid $tbbxbrcolor;
font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size:12px;
font-weight:bold;
}
.tabbernav li {
list-style:none;
margin:0;
display:inline;
}
.tabbernav li a {
padding:3px 0.5em;
margin-right:1px;
border:1px solid $tbbxbrcolor;
border-bottom:none;
background:$tbbxcolor2;
text-decoration:none;
color:$tbbxcolor1;
}
.tabbernav li a:hover {
color:$tbbxcolor2;
background:$tbbxcolor1;
border-color:$tbbxbrcolor;
text-decoration:none;
}
.tabbernav li.tabberactive a,
.tabbernav li.tabberactive a:hover {
background:$tbbxcolor1;
color:$tbbxcolor2;
border-bottom: 1px solid $tbbxcolor1;
}
.tabberlive .tabbertab {
padding:5px;
border:1px solid $tbbxbrcolor;
border-top:0;
background:$tbbxcolor1;
}
.tabberlive .tabbertab h2,
.tabberlive .tabbertabhide {
display:none;
}
.tabbertab .widget-content ul{
list-style:none;
margin:0 0 10px 0;
padding:0;
}
.tabbertab .widget-content li {
border-bottom:1px solid $tbbxbrcolor;
margin:0 5px;
padding:2px 0 5px 0;
}
/*-- tabbed section ends---*/


4 .  Αποθηκεύετε όλες τις αλλαγές που έχετε κάνει μέχρι τώρα .

5 . Αφού σώσατε τις αλλαγές που κάνατε , τώρα θα εντοπίσετε στο πρότυπό σας το τμήμα οπού περιλαμβάνονται τα Variable definitions 
Πάντα αυτό το τμήμα βρίσκετε στο ξεκίνημα του προτύπου μας .

Θα μοιάζει κάπως έτσι :Βρείτε το σημείο που τελειώνουν τα Variable definitions , ( πάνω από το σύμβολο  */  ) ,αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα  :


<Variable name="tbbxbgcolor" description="Tab box Background Color"
type="color" default="#f8f8f8" value="#f8f8f8">
<Variable name="tbbxbrcolor" description="Tab box Border Color" 
type="color" default="#dcdcdc" value="#dcdcdc">
<Variable name="tbbxcolor1" description="Tab box Color 1" 
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="tbbxcolor2" description="Tab box Color 2" 
type="color" default="#5588aa" value="#5588aa">


6 .  Για να ενεργοποιήσετε τα Tabs , εντοπίστε στο πρότυπό σας την γραμμή :

<div id='sidebar-wrapper'>

Και επικολλήστε από κάτω τον παρακάτω κώδικα :


<div class='tabber'>
<b:section class='tabbertab' id='tab1' maxwidgets='1'/>
<b:section class='tabbertab' id='tab2' maxwidgets='1'/>
<b:section class='tabbertab' id='tab3' maxwidgets='1'/>
<b:section class='tabbertab' id='tab4' maxwidgets='1'/>
</div>


Τώρα αποθηκεύετε τις αλλαγές !

7 . Εφόσον έχετε τελειώσει την εγκατάσταση , τώρα πηγαίνετε στην καρτέλα Στοιχεία Σελίδας και βλέπετε στο sidebar σας , αν υπάρχουν  Προσθήκη gadget επιλογές για τα Tabs .

Θα φαίνονται κάπως έτσι :Τώρα μετακινήστε μέσα στις καρτέλες των tabs όποια gadgets θέλετε να συμπεριλάβετε και αποθηκεύετε .

Όταν θα μεταφερθείτε στην αρχική σας σελίδα θα δείτε να φορτώνουν τα Tabs  .

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΌΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΎΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΎΣ ΤΩΝ TABS : Πηγαίνετε στην καρτέλα Σχεδιαστής προτύπων και  από εκεί επιλέγετε την ετικέταΠροηγμένη .
Κοιτάξτε προς το τέλος των επιλογών και εκεί θα δείτε τις επιλογές για τα Tabs .Επιλέγετε από εκεί τους χρωματικούς συνδυασμούς που ταιριάζουν στο πρότυπό σας και αποθηκεύετε τις αλλαγές !

Αυτό ήτανε όλο ... Τώρα έχετε ένα υπέροχο Αυτόματο tabbed section στο sidebar σας !

Καλή επιτυχία σε όλους !!
bloggertrics

This Widget will act as  a "Table of Contents". It will list out each of your blog posts in a styled table. When you hover over the post title, you will see a summary of the post. The Widget also displays the Post dates and labels. It will allow you to sort the posts by title or by post date. I employs a bubble sort algorithm to sort the posts accordingly.

Credits : This Widget was created by Hans of Beautiful Beta . I have tweaked it to fix the 500 post limit

How to Add Table Of Contents to Blogger

Step 1 - Make a new Page in Blogger with a suitable title
In the page editor, switch to HTML mode, and paste the following code into the Post Editor
<div id="bp_toc">Loading TOC. Please wait....</div>
<script src="http://bloggergadgets.googlecode.com/files/blogtoc_orig.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=500&callback=loadtoc" type="text/javascript"></script>

Publish the Page and open it in your web browser.You will be able to see the TOC, but it would be messed up
Step 2 - So it is time to Style the TOC using some  CSS code. Go to Template Designer. If you are using the new Blogger UI, then you can find the Template Designer at Template > Customize . If you are still using the old UI, then you can find it on the Layout tab.Now go to Advanced > Add CSS
image
and paste the following CSS snippet there.
#bp_toc {
 border: 0px solid #000000;
 background: #ffffff;
 padding: 5px;
 width:500px;
 margin-top:10px;
}
.toc-header-col1, .toc-header-col2, .toc-header-col3 {
 background: #ffd595;
 color: #000000;
 padding-left: 5px;
 width:250px;
}
.toc-header-col2 {
 width:75px;
}
.toc-header-col3 {
 width:125px;
}
.toc-header-col1 a:link, .toc-header-col1 a:visited, .toc-header-col2 a:link, .toc-header-col2 a:visited, .toc-header-col3 a:link, .toc-header-col3 a:visited {
 font-size:80%;
 text-decoration:none;
}
.toc-header-col1 a:hover, .toc-header-col2 a:hover, .toc-header-col3 a:hover {
 font-size:80%;
 text-decoration:underline;
}

.toc-entry-col1, .toc-entry-col2, .toc-entry-col3 {
 padding-left: 5px;
 font-size:70%;
}
Apply the changes to your Blog and check your TOC page once again.:)
bloggerplugins