«πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον»

Νιώσε εἰλικρινά τήν ἀνάγκη αὐτοῦ πού ζητᾶς μέ τήν προσευχή σου καί πίστεψε πώς «πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον» προέρχεται ἀπό τό Θεό, ὄχι ἀπό τούς ἀνθρώπους, οὔτε ἀπό τήν τύχη, τίς συμπτώσεις ἤ τή μοίρα. 

Ὁ Θεός γνωρίζει καί βλέπει ὅλες τίς ἀνάγκες σου, κάθε κίνηση τῆς καρδιᾶς σου, κάθε σκέψη σου. 

Εἶναι πανάγαθος, παντοδύναμος, πάνσοφος. 

Σέ μιά στιγμή, μέ μιά Του κίνηση ἤ σκέψη, μπορεῖ νά ἐκπληρώσει κάθε ἐπιθυμία σου, νά λάβεις ὅλα ὅσα ζητᾶς. 

Πολλά πράγματα μπορεῖ νά φαίνονται ἀδύνατα στούς ἀνθρώπους, μά ὄχι καί στό Θεό. 

«Πάντα γάρ δυνατά ἐστι παρά τῷ Θεῷ» 
(Μαρκ. Ι΄: 27).


Ἀληθινή προσευχή σημαίνει νά προφέρεις τά αἰτήματά σου μέ εὐχαριστία καί δοξολογία καί νά πιστεύεις πώς ὁ Θεός εἶναι παρών καί σέ ἀκούει.

Πρέπει νά ᾿χεις φόβο Θεοῦ, νά μήν ὀλιγοπιστεῖς καί νά μήν ἔχεις μέσα σου τήν παραμικρή ἀμφιβολία πώς ὁ Θεός εἰσακούει τά αἰτήματά σου στό οὐράνιο καί νοερό θυσιαστήριο κι ἀπαντᾶ σ᾿ αὐτά. 

Νά ᾿σαι ἀπόλυτα σίγουρος πώς ὁ Θεός θά μᾶς δώσει κατά «τήν καρδία» μας, καθώς εἶναι παντοδύναμος καί πάνσοφος, ἀλλά καί περισσότερα ἀπ᾿ ὅσα ζητᾶμε.

Ἡ καρδιά ὅμως πού ρέπει πρός τό φαγητό καί τό πιοτό, πού εἶναι ἄπληστη κι ἀδύναμη πνευματικά, δέν ἔχει τέτοια πίστη.


Ὅπως τέτοια πίστη δέν ἔχει κι ἡ καρδιά πού μέσα της κρύβονται τό μίσος κι ἡ ἔχθρα ἤ πού τήν βαρύνουν ἡ φιλοχρηματία, ἡ πλεονεξία κι ὁ φθόνος, ὡσότου ἐλευθερωθεῖ ἀπό τίς ἀδυναμίες της αὐτές καί καθαριστεῖ.

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»